AVERANA KLANK

AVERANA-KLANK

een harmonisch geluid van de toekomst

Klank in relatie met bewustzijn

VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST

De in een ver VERLEDEN liggende oorzaken van de in het HEDEN boven water gekomen gevolgen kunnen gebruikt worden als of omgevormd worden tot een positieve kracht voor de TOEKOMST,

en toch speelt tijd geen rol…

speel video af


In deze video wil ik graag de loop van mijn leven kort toelichten om wat meer duidelijkheid te geven over de genomen route die tot AVERANA-KLANK heeft geleid. Enkele punten van belang heb ik hiervoor op papier gezet.

Beginnend bij mijn jeugd: die is volmondig te omschrijven als voorspoedig. Het opgroeien naar volwassenheid verliep, zoals ik het me herinner, eveneens soepel. En tijdens deze ontwikkelingsfase tekenden twee punten van belang zich al duidelijk voor mij af, namelijk begrip en samenwerking. Deze spelen tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het leven van alledag. Zoals ieder mens wel meemaakt is niet begrepen worden een kwestie, en dat was bij mij niet anders. Ik begreep werkelijk niet waarom ik niet begrepen werd en met het plotselinge besef dat ik precies hetzelfde deed door de ander niet te begrijpen was het probleem opgelost. Ik rustte vanaf dat moment niet voordat ik bij een situatie van onbegrip de achterliggende gedachte van de ander begreep.

Zouden we dit in het groot toepassen dan zien we geheid gebeuren dat de vele haat in de wereld door begrip en inzicht langzaamaan verdwijnt.

Over het geheel genomen wordt mijn leven gekenmerkt door intuïtieve ingevingen en synchroniciteiten, waaraan ik gehoor geef en op mijn innerlijk weten vertrouw. Deze levenshouding stelt mij in staat mijn gekozen pad in dienst van mensheid en aarde telkens vernieuwend te blijven bewandelen.

Laat ik beginnen bij het moment dat ik, na 25 jaar als freelance zangeres in samenwerking met collega’s in de muziekindustrie te hebben gewerkt, mijn stem als helend instrument ben gaan ontwikkelen en gebruiken. Niet te geloven dat het al 30 jaar geleden is dat ik mij bewust werd van het belang van helen door klanken voor mensheid en aarde, mijn werk op deze planeet. Dit is toen natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen, het kan niet anders dan dat die innerlijke onderzoeksdrang al eerder aanwezig was, dan dat ik dit klankwerk al in eerdere incarnaties ben begonnen en nu, meer ontwikkeld, kan voortzetten.

Door de evoluerende in de jaren ontwikkelde toepassingen van klankzang, een manier van zingen zonder woorden die na afstemming van binnen naar buiten wordt gebracht, vond na het zingen bij bijeenkomsten van allerlei aard, op 11 januari 1993 de eerste klankbeleving plaats, waarbij de ander klanken van binnen naar buiten brengt. Vele een-op-een sessies zijn er gevolgd en een nieuwe stap werd gezet met het klankzangonderzoek van 14 april 2006 tot 20 januari 2010, dat uitgebreid is beschreven in de overal te bestellen herziene druk van het boek De subtiele kracht van klankzang – de stem vertolker van bewustzijn.

Jarenlang, eigenlijk vanaf het begin, maakte klankzang deel uit van de regelmatig gehouden groepsmeditaties, eerst in fysieke samenkomsten en later in de geest, waarbij de werking op de etherlagen en de geestelijke werkelijkheid steeds duidelijker zichtbaar werden. Zoals klankzang eerst de voorloper van telepathie werd genoemd is de AVERANA-KLANK nu pure telepathie op het gebied van de psyche. En in die staat ervaar ik werkelijke samenwerking. Samenwerking met de kosmische krachten die ons mensen, voor zover mogelijk, inspireren en bijstaan. Bij alle toepassingen van klankzang is deze verticale verbinding altijd aanwezig en worden alle sessies in gelijkwaardige horizontale samenwerking uitgevoerd. 

Zulke algehele samenwerking, die de plaats inneemt van de ieder voor zich concurrentie, draagt bij aan de mogelijkheid tot eenwording in de wereld. 

De ontwikkeling van klankzang is nu zo ver gevorderd dat AVERANA-KLANK een nieuwe visie aan de mensheid te bieden heeft. Hierdoor is mijn jarenlange streven nog meer versterkt om vanuit een ander gezichtspunt de nagestreefde hogere waarden van geestelijke inzichten en de kennis van de werking van het etherische lichaam, de energiecentra en bijbehorende klieren in het fysieke lichaam, te delen met de wetenschap. 

Dan wil ik nu tot slot een praktisch onderwerp aansnijden, namelijk geld. We zitten nog steeds gedwongen in het systeem van betalen om in ons onderhoud te kunnen voorzien. Ik heb me aan dit systeem niet willen conformeren en vraag tot nu toe voor al mijn diensten slechts een kleine vergoeding of liefst helemaal niets voor het werk via Skype en voor dat op afstand in de geest. De consequentie daarvan is wel dat ik nu niet de middelen heb om in mijn eentje de vrijgekomen kennis en inzichten van de AVERANA-KLANK neer te zetten in de wereld. Boeken uitbrengen kost geld, gezamenlijk onderzoek doen kost geld en al is er maar één geïnteresseerde die zich met dezelfde zaken bezighoudt en een fonds weet aan te spreken, kan alle nieuwe informatie verspreid worden en een eerste stap naar vernieuwing op het gebied van onderzoek worden gezet.

En ik zeg het vanuit de grond van mijn hart nog een keer: “Al is het maar het gezamenlijk planten van een lichtend zaadje dat later tot wasdom komt… het begin voor de toekomst is dan in elk geval wel gemaakt.” 


Over AVERANA-KLANK en de weg ernaartoe

De AVERANA-KLANK resoneert buiten ruimte en tijd in een andere dimensie, waar de door de ziel – de innerlijke factor in de mens - gekende woordeloze verbinding op het gebied van de psyche, gelijkstaat aan telepathische interactie.
De AVERANA-KLANK klinkt op het gebied van eenheid - voor de mensheid het mentale gebied - waar klanken vertaald worden in door het geestesoog waargenomen beelden, en intuïtieve waarneming en telepathische wisselwerking het onderlinge verkeer kenmerken.

Wat betekent klank voor de aarde?

De aarde is een levend wezen met de vijf aspecten aarde, water, vuur, lucht en ether. De aarde blijft steeds weer transformeren tot het lichtere: de ether, het element dat de vier andere beheerst. Wij mensen zijn het die in de wereld het evenwicht verstoren door de eenzijdigheid van onze overwegend rationele, emotionele en fysieke gerichtheid. Wij beseffen daarbij echter niet dat wij tegelijkertijd een kracht losmaken die de balans hoe dan ook weer op aarde herstelt. Door deze vrijgekomen kracht komen alle aspecten op den duur in een vorm van kosmische eenheid.
Het is de AVERANA-KLANK die geestelijk scheppend werkzaam is op de hogere niveaus van de ether en het is de AVERANA-KLANK die de geestelijke creatie op de materie richt, zodat de stof uiteindelijk naar de geest wordt gevormd. Het is de AVERANA-KLANK die op deze wijze bijdraagt aan het transformatieproces van de aarde. 

AVERANA-KLANK is de klank van HARMONIE

In de muziek vraagt de dissonant – een wringende samenklank – om een oplossing: een harmonieuze samenklank – de consonant. Dit gegeven kunnen we doortrekken naar de door dissonantie overheerste wereld waarin we ons bewegen. De wrijving, schuring en botsing veroorzakende klanken in ons driedimensionale bestaan op deze aarde roepen eveneens om een oplossing: de harmonische samenklank oftewel de AVERANA-KLANK.

AVERANA-KLANK is de klank van LICHT

De wereld is een wereld van frequentie en klank is de directe uitdrukking ervan. Licht is weer het gevolg van de harmonische klank die er altijd aan voorafgaat. Alles in het universum wordt uit klank geboren, waarbij de wet van trilling de wet van vooruitgang, van beweging en van omwenteling is. De AVERANA-KLANK leert ons in termen van licht te denken en alles en iedereen als lichteenheden in verschillende graden van helderheid te zien.

AVERANA-KLANK is de klank van LIEFDE

De AVERANA-KLANK is een bezielde klank, die met liefde en verantwoordelijkheid wordt ingezet voor een betere wereld. Liefde is energie, die vanuit ons innerlijk via het etherische naar het fysieke lichaam stroomt. Liefde is in zijn hoogste vorm pure verantwoordelijkheid, pure harmonie, puur bewustzijn en inzicht en bovenal de alom heersende kracht van dit universum.

AVERANA-KLANK is de klank van SAMENWERKING

Bij deze vorm van samenwerking zijn we geen groepering, maar een collectieve energie van gelijkgerichte krachten die het netwerk van de kosmos dienen. Wij zijn een organisme, een geheel, waarbinnen de AVERANA-KLANK harmonisch klinkend zijn werk doet.

Het logo van de AVERANA-KLANK

Het door Vincent ten Bosch ontworpen logo van de AVERANA-KLANK prijkt nu op de met nieuwe inzichten en informatie aangevulde herziene druk van mijn eerste boek ‘De subtiele kracht van klankzang – de stem vertolker van bewustzijn’ dat eindigt met de woorden:

AVERANA-KLANK een harmonisch geluid van de toekomst

“MIJN VERTROUWEN WAS, IS EN BLIJFT
ONVERMINDERD GROOT.

Net als mijn streven de wetenschappelijke wereld te bereiken en ermee samen te werken. Er valt in ieder geval oneindig veel intuïtief te ontdekken en ook zoveel moois te doen! Wat mij betreft zullen ervaringsonderzoek en studie tot in het oneindige deel uitmaken van mijn leven en de vruchten die ik daarvan mag plukken zal ik blijven delen, ten gunste van Mensheid, Aarde en het Al, voor de ‘muzikale’ ontwikkeling van:

De subtiele kracht van klankzang

JUISTE VERHOUDINGEN TUSSEN MENS EN MENS EN TUSSEN MENS EN HET AL,
TUSSEN ALLE UITDRUKKINGEN VAN HET ENE LEVEN,
VANAF HET KLEINSTE ATOOM
TOT HET ONEINDIGE,

ZODAT

-AVERANA-KLANK - EEN HARMONISCH GELUID VAN DE TOEKOMST-
KAN RESONEREN IN DE WERELD VAN MORGEN.”

Het logo van de AVERANA-KLANK zal prijken op mijn tweede boek met de voorlopige titel ‘Het eigen geluk voorbij – een stap naar kosmisch eenheidsbewustzijn, met de intentie al mijn opgedane kennis over kosmische oorzakelijke verbanden in relatie met de aan de orde zijnde thema’s van deze tijd met de wereld te delen.
Alle artikelen en boeken zijn bewust in de wij-vorm geschreven, om de reden dat wij met elkaar als mensheid de schakel vormen tussen kosmos en aarde. Alles in de kosmos is klank en bij bewustwording daarvan zijn we in staat alles van sluiers en menselijke bedenksels te ontdoen. We brengen onszelf en de wereld steeds meer in harmonie met de kennis dat klank in eerste instantie geestelijk scheppend werkt en de materie, door de geestelijke creatie erop gericht te houden, uiteindelijk naar de geest wordt gevormd.

Ooit zal AVERANA-KLANK het logo zijn van het onderzoeksinstituut voor klank en bewustzijn, waar de invloed van de harmonische klank op de hogere etherlagen licht zal werpen op de werking van kosmische wetten op ons aller bestaan.
De Japanse onderzoeker Masaru Emoto kwam door onderzoek erachter dat trillingen van woorden, gedachten en muzikale klanken water beïnvloeden. Het AVERANA-KLANK-onderzoek zal aantonen dat de harmonische klank oftewel de verhoogde trilling van ons denken en geestelijk zijn onze lichtuitstraling doet toenemen.

WIJ ZIJN ALS MENS EEN EEUWIG GEESTELIJK WEZEN DAT LEVEN NA LEVEN ERVARINGEN TOEVOEGT AAN DE GEEST.
ONZE AARDE IS EEN VAN DE PLANETEN WAAROP WE HET SNELST EVOLUEREN.
WIJ ZIJN ALS MENSHEID KOSMOS IN MATERIE EN DIENEN ALS TRANSFORMATOR TUSSEN KOSMOS EN AARDE.
WIJ EVOLUEREN VIA DE MATERIE OP GEESTELIJK NIVEAU OM EEN HOGER STADIUM IN GEESTELIJKE UITSTRALING TE BEREIKEN.