Titia ten Bosch
 

Titia ten Bosch

Dat de stem in mijn leven een belangrijke rol speelt is al heel vroeg duidelijk. Zingen is mijn passie in werk en vrije tijd. Eind jaren 80 verlaat ik het pad van freelance zangeres en zet ik mijn stem in voor andere doeleinden. Meer en meer wordt mij duidelijk dat de stem een krachtige, helende en harmoniserende werking op de mens en zijn omgeving heeft. De stem blijkt onmiskenbaar de vertolker van bewustzijn te zijn. De in de loop der jaren vrijgekomen innerlijke kennis en verworven inzichten hebben mij doen inzien dat mijn werk als pionier op het gebied van klank in relatie met bewustzijn in samenwerking kan bijdragen aan de evolutie van bewustzijn, aan het verhogen van de frequentie van mensheid en aarde, opdat we harmonisch meetrillen op het ritme van de kosmos.

Freelance zangeres

In een periode van 25 jaar, 1967-1992, heb ik onder de naam Titia Dekker, als freelance zangeres gewerkt voor radio en televisie en als studio-muzikant. In die jaren krijg ik te maken met veel variërende muziekstijlen en artiesten. Deze uiteenlopende stijlen hebben mijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen sterk vergroot. Het aanpassen aan de stijl en het geluid van de collegazangers en -zangeressen en daarin mijn eigenheid kunnen bewaren, blijken later een grote verworvenheid te zijn. In die periode heb ik tevens alertheid, discipline en concentratievermo­gen kunnen ontwikkelen, welke eigenschappen in mijn werk van nu onontbeer­lijk zijn.

Helen door klanken

In 1987 is er een plotselinge omslag en raak ik spiritueel geïnteresseerd. Al snel besef ik een wezenlijk en werkzaam deel te zijn van de kosmos als geheel en ga op onderzoek uit naar de psychologie van al het bestaan, ontwikkel in de loop der jaren meerdere toepassingen van klankzang en gebruik ik de stem als krachtig instrument. Diepe klankzangervaringen brengen telkens opnieuw vele inzichten over die wereld van energieën en krachten waarin we bestaan. Vanaf het begin houd ik me het belang van het onder woorden brengen van de belevingen voor ogen. Zo zijn de eerste geformuleerde klankzangervaringen, omlijst met vernieuwende kennis en verworven inzichten, te lezen in de aan Albert Einstein opgedragen herziene druk van ‘De subtiele kracht van klankzang – de stem, vertolker van bewustzijn’.

Albert Einstein

Albert Einstein, pionier en wetenschapper ineen, heeft me al enige jaren door zijn intuïtieve uitspraken gegrepen, waardoor ik niet anders kon dan de herziene druk van mijn boek aan hem op te dragen. Zijn heldere formuleringen en relativiteitstheorie zijn in de kern volledig in overeenstemming met de esoterische beginselen. De formule E=mc2 met de betekenis dat energie vastgehouden kan worden in materie met een massa, en dat energie later weer vrij kan komen, is daar een essentieel voorbeeld van.
In zijn in 1980 openbaar gemaakte in 1938 geschreven brief aan zijn dochter, voegt hij, zoals hij zelf zegt, een eenvoudige vergelijking toe aan zijn meest beroemde formule, die in het Nederlands vertaald als volgt luidt: "Wanneer we accepteren dat, in plaats van E=mc2, de energie om de wereld te genezen wordt verkregen door liefde, vermenigvuldigd met de snelheid van het licht in het kwadraat, kunnen we tot de conclusie komen dat liefde de sterkste kracht is die er is, omdat zij geen grenzen kent." 
Naast dit fragment bevat Albert Einsteins brief aan zijn dochter nog veel meer liefdevol gedeelde informatie, die in de video in het Engels te horen en in de Nederlandse vertaling te lezen is.

Esoterie

Gaandeweg mijn ontwikkeling zijn de door ondervinding verkregen inzichten steeds meer bevestigd, versterkt en uitgebreid door de verdiepende studie van esoterie, de wetenschap van de ziel der dingen. Het samengaan van onderzoek, ondervinding en studie resulteert in een steeds krachtiger zekerheid de verkregen kennis van de aan de wetenschap van de ziel ten grondslag liggende universele wetten te willen delen en ten dienste van het hoogste goed van mensheid en aarde toe te passen in het dagelijkse leven. Dit doe ik door het schrijven van online-artikelen en het publiceren van boeken. Schrijven is voor mij een vreugdevol (lang) proces van zorgvuldig formuleren van dagelijks terugkerende thema’s die, esoterisch benaderd, niet zo eenvoudig in woorden te vatten zijn. Waar de klanken van de klankzang direct en onverbloemd weergeven wat er innerlijk leeft, zijn woorden vaak versluierend en snel voor meerdere interpretaties vatbaar. Om die reden neem ik de tijd de zich steeds vernieuwende informatie met zorg en aandacht weloverwogen onder woorden te brengen. 

“De wereld is mijn universiteit, het universum mijn professor, wijsheid mijn huiswerk, en liefde mijn einddiploma

De kracht van kleur 

Door het werken met de ruim 2000 jaar oude encaustische techniek – hel­der gekleurde bijenwas vloeibaar gemaakt door verschillende warmtebronnen – heb ik de kracht van kleur leren kennen. Deze heb ik in een vorige ontwikkelingsperiode, en nu trouwens na jaren weer met plezier opgepakt, intuïtief geïnspireerd op papier, paneel of doek gebracht. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal abstracte schilderingen waarin verschillende kleurrijke vormen en beel­den te ontdekken zijn, die door de klanken van de stem versterkt en verdiept kunnen worden.

Atelier Averana

In Atelier Averana komen energie-klank-woord in kleur en beeld samen. Deze ingrediënten gebruik ik voor mijn esoterische werk om in samenwerking de wetenschap van de ziel - het geestaspect in de mens - onder de aandacht te brengen van diegenen, die zichzelf herkennen als innerlijke wereldwerkers van het Nieuwe Tijdperk, mensen die de theorie van het wereldideaal, op welke schaal dan ook, in daden willen omzetten.

“De bedoeling van het nieuwe tijdperk is harmonisch vibreren
op het ritme van de kosmos”

AVERANA-KLANK

Onder de titel ‘AVERANA-KLANK – een harmonisch geluid van de toekomst – ‘ pak ik mijn voornemen weer serieus op, om alle verworven kennis en inzichten te delen met de huidige wetenschap, zodat in samenwerking een breed gedragen innovatief onderzoek naar de essentiële werking van klank en bewustzijn mogelijk wordt. De eerste stevige stap daarin zet ik middels de door AVERANA-KLANK uit te geven boeken, met de bedoeling de relatie tussen klank en bewustzijn de wereld in te brengen en elke geïnteresseerde lezer met een ontwikkeld voorstellingsvermogen in de gelegenheid te stellen zowel de aardse als de kosmische wetmatigheden erin te herkennen als wel door intuïtief besef de waarheid eruit vast te stellen.