energie-klank-kleur-beeld

Uitgangspunt

Al het gemanifesteerde is klank, is energie in trilling, is frequentie, waarin leven bestaat en bewustzijn zich ontwikkelt. Of zoals Albert Einstein zegt: "Wat we materie noemen is energie, waarvan de trillingen zo verlaagd zijn dat het merkbaar is voor de zintuigen. Materie is geest, gereduceerd tot zichtbaarheid."
De aardse (zichtbare) en kosmische (onzichtbare) wereld zijn samen één wereld van frequentie, en klank is de directe uitdrukking daarvan.

Doelstelling

De geïnitieerde AVERANA-KLANK als harmonisch geluid van de toekomst delen met de wereld, de daaruit voortgekomen ervaring-kennis-liefde-wijsheid in samenwerking inzetten voor de bewustzijnsevolutie van de mensheid en verticaal en horizontaal verbonden, een schakelpunt zijn tussen kosmos en aarde.

AVERANA-KLANK: klankzang

Het woord klankzang is gekozen om weer te geven dat de stem het instrument is dat de klanken voortbrengt. In de praktijk wordt het werken met klank meestal nog geassocieerd met klankschalen, waarschijnlijk omdat die inmiddels een bredere bekendheid genieten. Dat is duidelijk anders met de klanken van de stem, met de klankzang. De overeenstemming tussen de klanken van de schaal en die van de bezielde stem bestaat uit de vele boventonen, het verschil zit in het feit dat je veel klankschalen zou moeten aanschaffen om de rijke klank- en kleurschakeringen, evenals de flexibiliteit van de informatie overbrengende menselijke stem, enigszins te kunnen benaderen.


De stem

Het mooie van de stem is dat we die allemaal hebben, er geen techniek nodig is om onze stem zonder oordeel en zonder woorden van binnenuit te laten klinken; te ontdekken dat er een muzikale compositie voor het moment ontstaat die spontaan naar buiten komt wanneer we ons afstemmen op de natuurlijke ademhaling en op dat wat zich van het innerlijk leven mag aandienen.
Klankzang is een directe communicatievorm met de stem als krachtig instrument. Klankzang is een vorm van telepathie op het intuïtieve niveau. Alle toepassingen van klankzang zijn gericht op de helende en harmoniserende werking op de mens met zijn vele lagen van bestaan. Klankzang heeft een directe invloed op ons etherische lichaam of energieveld, dat de blauwdruk van ons fysieke lichaam, ons lijf is. Indirect, via het etherische lichaam, werkt de klankzang in op het emotionele en mentale lichaam. Deze drie lichamen vormen de persoonlijkheid van de mens. 

In samenwerking zaaien


Bewustzijn

Is ons bewustzijn echter overgedragen van de persoon met zijn persoonlijke belangen naar de ziel met zijn omvattender bewustzijn en visie, dan is het etherische lichaam het grote symbool en de geleider van de ziel. De ziel, de innerlijke factor en het bewustzijnsaspect van de mens, is de doorgever van energieën en krachten, de middelaar tussen geest en stof, de transformator tussen kosmos en aarde, en zeker het bewustzijnsaspect dat ons in staat stelt een overgang te maken naar een nieuwe toestand van bestaan, een nieuw niveau van gewaarwording. Klankzang opent kanalen van communicatie tussen kosmos en aarde, tussen zielenbewustijn en ons brein, waardoor de klanken direct doordringen tot het gebied van ware intuïtie, tot die andere werkelijkheden, waar we onze ondervindingen bewust kunnen registreren, vertalen en overbrengen in woorden. Klankzang maakt zichtbaar wat voor het oog onzichtbaar is en werkt verbindend waar scheiding is. Een scheiding, vaak de kloof tussen het persoonlijke dagelijkse leven dat we met het blote oog menen te kunnen waarnemen en het leven van de onzichtbare hogere bewustzijnslagen. Normaliter komen we niet verder dan het besef van ons bewuste, onderbewuste en zelfbewuste zijn. 


Bovenbewuste

De grootste aandacht in de exoterische wetenschap gaat naar deze drie hierboven genoemde bewustzijnsstaten en fysiologisch gezien naar wel of niet bij bewustzijn zijn. Klankzang kan ons naar de nog ontbrekende bewustzijnsstaat het bovenbewuste brengen. Het bovenbewuste staat in relatie met de ziel of de wèrkelijke mens die we zijn. Klankzang vormt de brug tussen het creërende spirituele en het uitvoerende persoonlijke dagelijkse leven en stelt ons tevens in staat hogere kosmische energieën van licht, liefde en wijsheid door bewustwording te ontvangen, te integreren en te verankeren in het leven van alledag, waarin de AVERANA-KLANK in alle dimensies de verbindende factor is.

opdat de mensheid zal oogsten.


Innerlijk leven

Klankzang, een manier van stemgebruik die expressie geeft aan ons innerlijke leven, maakt de graad van bewustzijn zichtbaar en levert het bewijs dat onze stem de vertolker van bewustzijn is. Waarmee ik wil zeggen dat het ontwikkelen van ons bewustzijn, het op een steeds hoger plan brengen, veranderingen teweeg brengt in ons persoonlijke leven, de gemeenschap waarin we leven en uiteindelijk in de hele mensheid. We komen een treetje hoger op de ontwikkelingsladder, wat te allen tijde te herkennen is aan de manier waarop we uitdrukking geven – ‘stem geven’ – aan ons punt van evolutie.


Bewustzijnsontwikkeling

Wanneer exoterische en esoterische wetenschap samengaan in onderzoek zal aangetoond worden hoe de ontwikkelingsgang van de mens er een is van bewustzijnsontwikkeling. Ik heb het dan over de evolutie van de fijnere werelden van bestaan; over de onzichtbare energievelden met hun verhouding en werking, die esoterisch zichtbaar zijn door klankzang en exoterisch via klankzang in (hersen/bloed/licht)onderzoek door academici. Deze samenwerking creëert de mogelijkheid om dat wat eerst nog voor het waakbewustzijn verborgen was gewaar te worden, zodat een essentieel deel van het esoterische exoterisch wordt gemaakt.  
De klankzangtoepassingen bij mensen in gelijkwaardige samenwerking maken het innerlijke leven zichtbaar. Wanneer er geen sprake is van overeenstemmende bewustzijnsontwikkeling zal de hulp van grensverleggend (hersen/bloed/licht)onderzoek het mogelijk maken bredere wetenschappelijke inzichten te verkrijgen omtrent het belang van kennis over het punt van evolutie en het creërende gebruik van de stem als ultiem uitdrukkingsmiddel van de ziel, ook bij mensen die het brandpunt van hun aandacht op het uiterlijke gebied hebben gericht. Een grote kans voor mensheid, aarde en kosmos om klank in relatie met bewustzijn te erkennen en te bewijzen, en een blijvende sprong vooruit verwezenlijkt te krijgen.

Alles voor het hoogste goed


Bevestiging

Uit het onderzoek naar de helende werking van klankzang, in bijna vier jaar met zes verschillende personen in gelijkwaardige samenwerking uitgevoerd, is bevestigd hoe de informatiedragende klanken van de stem inwerken op het etherische of levenslichaam met zijn zeven grote energiecentra en hun door de klanken zichtbaar gemaakte werking en verhoudingen. Dit energielichaam is de verbindende factor die ons in contact brengt met die vele lagen waaruit wij en alles bestaan. Klankzang opent kanalen van communicatie tussen zielenbewustzijn en ons brein. Zielenbewustzijn geeft toegang tot steeds subtielere gebieden en ons brein vertaalt de daar gedane waarnemingen. Op deze wijze zijn de belevingen van het klankzangonderzoek opgetekend in de herziene druk van mijn boek ‘De subtiele kracht van klankzang – de stem vertolker van bewustzijn’ en schetsen de ervaringen ons een beeld van die andere werkelijkheden van leven en bewustzijn.


Gelijkwaardige samenwerking

In bovenstaande uitleg wordt de gelijkwaardige samenwerking benadrukt. De zes mensen die hun medewerking aan het ervaringsonderzoek hebben willen verlenen bevinden zich allen in die fase van hun leven waar de innerlijke werelden van meer belang worden geacht dan de uiterlijke, waardoor zij zich hebben kunnen openstellen voor nieuwe ontdekkingen en inzichten. Wanneer samenwerking met de exoterische wetenschap het mogelijk kan maken dat mensen met verschillende graden van bewustzijn, met psychische of fysieke problemen, groepen van mensen met hun eigen opvattingen of kijk op het leven, en anderen met weer een daarvan afwijkende visie, zich onder academische begeleiding ook bereid willen tonen aan het onderzoek mee te doen, zal wetenschappelijke onderbouwing een fundament zijn voor een breed gedragen onderzoek naar de multifunctionele en helende werking van de voor iedereen bereikbare toepassingen van klankzang. Met de daaruit voortkomende kennis en ervaring kan uiteindelijk het bestaan van de ziel met haar functie en mogelijkheden voor mensheid en aarde worden aangetoond. Het is tenslotte alleen de mens die de energie van de ziel op aarde kan manifesteren. 


Het is nu de tijd

Naar mijn mening is het nu de tijd dat de visie van de menswetenschappen en de genees-, natuur- en scheikunde kan veranderen door de psychische bewustwording van verschijnselen die er altijd al zijn geweest, maar niet gezien worden door een nog niet werkend innerlijk waarnemingsmechanisme. Alles is er al en we kunnen allemaal met de verschillende typen energie in contact en harmonie komen, door eenvoudigweg bereid te zijn ons ervan bewust te worden.

Mijn doel is helder: bijdragen aan de nieuwe wetenschap, die van daaraf wordt voortgezet waar de in toevalligheden gelovende oude eindigt. Niets is toevallig in het universum, alles is oorzaak en gevolg en de eerste oorzaak is klank en het gevolg daarvan licht.
Al vele jaren sta ik, net als hoogstwaarschijnlijk velen in de wereld met mij, te trappelen te mogen bijdragen aan onderzoek in groter verband. Vertrouwen in de kosmos, met kennis en begrip van zijn door innerlijke waarneming bevestigde wetmatigheden, brengt de wetenschap weer een stapje dichter bij de grotere waarheid. Dat is zeker.

van mensheid, aarde en kosmos.


Streven en overtuiging

Mijn streven in deze tijd van mogelijke verandering is aankaarten dat de academische kennis uitgebreid met de kennis van diegenen die het innerlijke waarnemingsmechanisme hebben ontwikkeld, en weten dat de harmonische klank altijd licht tot gevolg heeft, een start van enorme verbetering betekent. Enig begrip van de creërende kracht van de geest en de etherische samenstelling van de mens is in deze tijd noodzakelijk om tot een omvattender visie te komen. Zo zal het begrijpen en hanteren van de wet van oorzaak en gevolg (karma) ons aanzetten tot handelen, omdat we weten dat onze toekomst door onze handelingen wordt bepaald. Ook zal het besef dat wij mensen in onze fysieke en emotionele hoedanigheid volledig aards zijn, ons doen realiseren dat we alleen door het gebruik van het uitstralende, alomtegenwoordige kosmische geestaspect werkelijke vooruitgang op onze planeet kunnen boeken. Mijn overtuiging, dat we zo mensheid en aarde op den duur een grote dienst bewijzen is groot, evenals mijn vertrouwen dat het toch echt de bedoeling is! Al is het maar het gezamenlijk planten van een lichtend zaadje dat heel veel later tot wasdom komt... een begin voor de toekomst is dan in elk geval gemaakt!

Titia ten Bosch

Videogalerie