In gesprek met een wetenschapper deel 3

20 juli 2023

Na enkele mails over en weer kon ik mij niet meer aan de indruk onttrekken dat wetenschappers onderling veel tijd besteedden aan het betwisten van elkaars visie.
Dit maak ik op uit de telkens uit boeken geciteerde antwoorden op mijn uiteenzettingen over de uit ondervinding verkregen inzichten ten aanzien van de ter sprake gekomen onderwerpen. Ook de tegengestelde bewegingen ‘van binnen naar buiten versus van buiten naar binnen’ – het thema van deze reeks nieuwsbrieven – begon zich duidelijk af te tekenen.

Na alle mij eerder aangeraden boeken, geschreven door vele mij totaal onbekende wetenschappers, werden mij nu boeken over de geheime geschiedenis over engelen en geheime genootschappen geadviseerd, omdat die mij beter zouden helpen mijn betrachtingen te verwezenlijken dan boeken over wetenschap en wiskunde. Nu heeft de ervaring mij geleerd, dat alle alleen uit boeken verkregen en niet aan de intuïtie getoetste kennis, is te scharen onder de stroom van buiten naar binnen. Extra verheugd was ik daarom dat, in antwoord op een in diezelfde mail gestelde directe vraag, ik mijn in vele levens intuïtief opgedane inzichten in de stroom van binnen naar buiten heb kunnen brengen.

De vraag luidt:

” Graag had ik van jou kunnen horen hoe het mogelijk is dat wij mensen de mogelijkheden gekregen hebben om te communiceren met elkaar door middel van klanken en taal. Dit is uitermate boeiend vermits we het kunnen beschrijven met modellen en dat wij dat op een spectaculair intuïtieve manier geleerd hebben, vooral via onze moeder en wat de beroemde J. Plaget uitermate belangrijk vond…”

Het antwoord luidt:

Uitgaande van de wetenschap dat wij als mensheid kosmos in materie zijn en daarbij door intuïtief begrip beseffen dat alles aangestuurd wordt vanuit de kosmos, kunnen we ons het onderstaande vast wel indenken, en begrijpen dat onderlinge communicatie in een ruimer perspectief door middel van klank gaat.

” De hele kosmos bestaat uit met elkaar verbonden hiërarchieën, waarbij we ons een piramide kunnen voorstellen met aan de top de directe bestuurders – voor ons de engelen – die van de top naar beneden toe communiceren. Engelen kunnen zich door hun overweldigend sterke uitstraling moeilijk direct aan ons als mensheid manifesteren, maar wel aan de uit vervolmaakte mensen bestaande Geestelijke Hiërarchie. Die is in staat de hogere hiërarchieën te bereiken en zo contact te hebben met het hoogste kosmische bestuur. De engelen kunnen door gedachtekracht – en nu komt het – via een harmonische klank, de geestelijk hiërarchie bereiken, die daarop met een eveneens harmonische klank kan antwoorden. Vervolgens zijn de leden van de geestelijke hiërarchie (waar wij mensen ook deel van kunnen uitmaken) in staat zich via geluiden te verplaatsen naar de mensheid. Zo zijn zij/wij middelaars tussen de top van de piramide en de voet, en met alles wat er tussenin zit.”

Meer weten over de drie vormen van kennis?
Lees HIER het artikel over bewustzijn in relatie tot kennis…

 

Tot slot nog enkele oude wijsheden omtrent klank voor de mensheid, te lezen in de herziene druk van mijn eerste boek:

Er is gezegd dat “Het voornaamste middel waarmee het wiel van de natuur in de richtingen van de verschijnselen bewogen wordt, klank is”, want de oorspronkelijke klank brengt de stof, waarvan alle vormen gemaakt zijn, in trilling en maakt een begin met die werkzaamheid die zelfs het atoom van de substantie kenmerkt.

De literatuur en de geschriften van alle oude naties en grote religies getuigen van de uitwerking die klank heeft in het voortbrengen van alles wat tastbaar en zichtbaar is.

De hindoes zeggen zo mooi dat “De Grote Zanger de werelden bouwde en dat het heelal ZIJN Zang is”. Dit is in andere bewoordingen eenzelfde waarheid.

Klank of spraak, het gebruik van woorden, werd door de oude wijsgeren en in toenemende mate door de moderne denkers, beschouwd als het hoogste middel dat de mens toepast om zichzelf en zijn omgeving te vormen. Gedachte, spraak en de daaruit volgende werkzaamheid op het stoffelijke gebied vervolledigen de Drievuldigheid die een mens maakt tot wat hij is.

Het doel van alle spraak is om gedachten in te kleden en op die wijze aan anderen over te dragen. Wanneer wij spreken, roepen wij een gedachte op. Wij brengen hetgeen in ons verborgen is, tot expressie. Spraak (klank) openbaart en juist spreken kan een weldoende uitwerking scheppen, evenals verkeerd spreken een vorm kan produceren, die een kwaadaardige bedoeling heeft. Zonder dit te beseffen, spreken we evenwel dag in dag uit, zonder ophouden en zonder verantwoordelijkheid. Wij gebruiken woorden, wij vermenigvuldigen klanken en omringen ons met vormwerelden die we zelf geschapen hebben.

Naarmate onze evolutie vordert en de mensheid tot haar ware plaats in het heelal komt, zullen we in toenemende mate de juiste concrete spraak aankweken, omdat we eerst zullen denken voordat we woorden uiten of, zoals een groot leraar heeft gezegd: “Door meditatie zullen we de fouten van verkeerd spreken herstellen.” Dan zal de betekenis van ware en juiste klanken en stemhoedanigheden steeds duidelijker worden.

Wordt vervolgd…

 

Basisbegrip van de maand: De kracht van de gedachte

De gedachte is de kracht die de wereld van morgen bouwt. De gedachtekracht van de mensheid is nodig om evenwicht te creëren en de ingezette transformatie in de juiste banen te leiden. Hiervoor wordt in alle tijden de juiste, aan het niveau van de mensheid aangepaste kosmische energie en informatie gecommuniceerd.

 

“Fysieke materie is gestolde klank.”

-Pythagoras-