Je bekijkt nu Op weg naar de bevrijde ziel

Op weg naar de bevrijde ziel

De gekerkerde ziel

Uit de titel ‘Op weg naar de bevrijde ziel’ zouden we kunnen opmaken dat onze ziel een gevangene is die bevrijd dient te worden. In het artikel ‘Van schokreactie tot bewustzijnssprong’ is al gesproken over de gekerkerde ziel, een ziel die door incarnatie opgesloten zit in een niet toereikend lichaam, een ziel die gevangen wordt gehouden door emotionele reacties en materialistisch denken.

De ziel op haar eigen bewustzijnsgebied

De ziel op haar eigen bewustzijnsgebied, dat van eenheid, kan door incarnatie maar weinig meer doen in een vorm die niet ontvankelijk is, dan het uit atomen opgebouwde lichaam bij elkaar te houden en haar tijd uit te dienen. De ziel wacht of beter gezegd mediteert tot het moment dat we onszelf zo ontwikkeld hebben dat de eerste indrukken veilig binnen kunnen komen met als gevolg dat we, ook al zouden we het willen omdat het wel zo rustig is, niet meer terug kunnen.

Een weg vol hindernissen

Zo beginnen we als elke andere geïncarneerde ziel aan het nemen van een weg vol hindernissen die in elk leven, tot het moment dat de bevrijding uit de wereld van illusie een feit is, steeds verder door de inzet van onze persoonlijkheid weggenomen worden. Dan vallen onze meditaties samen met die van de ziel en zijn we, na een lange weg van levens, een actief geestelijk mens, een bevrijde ziel met een zuiver geestelijk bewustzijn, die klaar is een hogere ontwikkelingsweg te kiezen. 

Obstakels herkennen

Maar dat is toekomstmuziek: vooreerst ligt ons aardse pad nog bezaaid met hindernissen die het kennen van onze ziel in de weg staan. Nu kan een eerste, van de ziel afkomstige indruk, een eerste flits van besef, al onze belangstelling wekken er alles aan te willen doen meer kennis en bewustzijn te vergaren, waardoor we de vele obstakels leren kennen die nu juist die ware kennis verhinderen. Vanaf het moment dat we ons daarvan bewust zijn, zullen we de aard van elke belemmering willen onderzoeken met de bedoeling deze vastbesloten te verwijderen.

De innerlijke realiteit

Er is geen weg meer terug, alleen een vooruit……
Langzaamaan ontwikkelen we zo het vermogen vaker plotselinge flitsen van de innerlijke realiteit te ontvangen, die ons zeker tot een streven zullen brengen het verkregen eenmalig inzicht tot een blijvende werkelijkheid in ons dagelijkse leven te maken. Door het op een natuurlijke wijze verwijderen van alle hindernissen komt algehele kennis beschikbaar en hebben de lichamen van onze persoonlijkheid –  fysiek, emotioneel en lager mentaal – hun doel gediend. Deze kunnen de werkelijkheid niet meer misvormen waardoor wij in staat worden gesteld ons denken zodanig bij te stellen, dat het mogelijk wordt ons te bevrijden van de beperking van de tijd en bewust te leven in het Eeuwig Nu. Dan zal de Wet van Aantrekking of de wet van de ziel ons leiden en de plaats innemen van de wet van de persoonlijkheid, bekend als de Wet van Economie.

De drang naar bevrijding

Voordat wij echter continu in contact staan met onze ziel, hebben we alles dat ons remt in de voortgang, vooral met veel geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen, te overwinnen. Ik leg de nadruk op net die drie eigenschappen, omdat de veelsoortige belemmeringen waar we mee te maken krijgen, vragen om een gedegen aanpak in een tempo dat past bij de ontwikkeling en het karakter van onze persoonlijkheid. Want ieder mens heeft zo zijn eigen taak, zijn eigen invulling van het leven. Wat we wel allemaal gemeen hebben is de drang naar bevrijding, een volkomen vrijheid van denken, en een loskomen van elke vorm van exploitatie. Voor iedereen gelden dezelfde drie doeleinden: leef ernaar – werk ernaar – streef ernaar, en een oh zo belangrijk streven is dat wij, in liefde voor de wereld waarin we leven, evolueren voor onze medemens en medewezens en de juiste krachten vinden om dit naar buiten te brengen.

Meditatie, een standvastig contact met onze ziel

De noodzakelijke aanpassingen die hiervoor nodig zijn, vragen tijd en vooral mentale ontwikkeling om onze gedachten vrij te maken van de overheersing van emoties of van het materialistisch denken. Maar de tijd die hiervoor nodig is, nemen we niet, die past niet zo in onze snelle levensstijl, wat weer resulteert in het in stand houden van ons danig gebrek aan geduld. Hierop inspelend zien we tegenwoordig hoe we overspoeld worden met cursussen, workshops en coaching programma’s die in een korte tijd directe resultaten beloven. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien dat zo’n snelle benadering van buitenaf eerder forceert dan reguleert. Waar het om gaat is ons denkvermogen in te zetten voor het op één lijn brengen van onze fijnere lichamen, waardoor we door middel van meditatie een standvastig contact met onze ziel onderhouden.

Eenvoud en eenheid in onszelf en onze omgeving

Wanneer we gehoor durven geven aan de eerst nog voorzichtige innerlijke signalen van onze eigen ziel kunnen we, van binnenuit en zonder enige twijfel, die juiste handelingen doen die de weg effenen voor het oplossen van een eerste en belangrijke kwestie: het onvermogen van ons fysieke lichaam om te reageren op de energieën van de ziel. Een gezond fysiek en een verfijnd etherisch lichaam zijn nodig om de energieën en krachten veilig door ons heen te geleiden. Met dit doel voor ogen gaan we verder op de ingeslagen weg en komen we nog vele andere obstakels tegen die we met liefde uit de weg willen ruimen. Al ‘ruimend’ vervolgen we zo ons pad van bewustwording, ontdoen we ons van alle menselijke bedenksels en leren alles zien in de eenvoud en logica van de kosmische en natuurlijke wetmatigheden. We gaan inzien, doorzien, het waarom van alles begrijpen, om zo eenvoud en eenheid te brengen in onszelf en onze omgeving.

Zowel leerling als leraar zijn

Op deze uitermate fascinerende bewustwordingsroute ontmoeten we elkaar, kunnen we elkaar inspireren zowel leerling als leraar te zijn, om uiteindelijk de leiding aan de ziel over te dragen en samen te werken voor het hoogste goed van mensheid en aarde, zodat alle delen in het geheel kunnen groeien naar het grote kosmische doel: harmonie en eenheid.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie