Je bekijkt nu De wetenschap van psychologie

De wetenschap van psychologie

De wetenschap van psychologie voor de toekomst

De wetenschap van psychologie is de meest geschikte methode om de mens te bestuderen en te begrijpen zoals hij werkelijk is. De erkenning, dat deze wetenschap goed is voor een juiste ontwikkeling, is er al, maar wanneer de nu nog verschillende en van elkaar gescheiden opvattingen tot een synthese worden gebracht, kan deze uitgroeien tot de wetenschap van de ziel, van de innerlijke factor in de mens die het goede, het ware en het schone voortbrengt.

De wetenschap van psychologie van het heden

Tegenwoordig is de psychologie nog grotendeels gebaseerd op een studie van het abnormale, en gebruiken psychologen de gekende methodes voor alle groepen en bewustzijnstoestanden op dezelfde manier. In de praktijk wordt er veelal teruggegrepen naar het verleden, naar welke vorm van opvoeding we genoten hebben. Opmerkelijk vaak is de psycholoog van mening dat daarin de oorzaak van onze psychische problemen te vinden is, terwijl de bron van elke moeilijkheid zich overwegend in onszelf bevindt.

Alleen wijzelf zijn aansprakelijk voor ons eigen denken en handelen

Voor de toekomst is het noodzakelijk dat we steeds meer het belang van een juiste psychologische aanpak onderkennen, en die vervolgens gaan gebruiken om van jongs af aan te leren onszelf te herkennen als degene die handelt, voelt en denkt. Zo kan in het bewustzijn de nodige verantwoordelijkheid groeien, die nodig is om onze houding ten opzichte van de omgeving zodanig te veranderen dat we zo vroeg mogelijk inzien dat we allemaal een duidelijke, zinvolle en interessante rol hebben te spelen in de tijd die voor ons ligt, én dat we ons realiseren dat opvoeding de methode is die ons daarop voorbereidt. Als kind leren we dan al beseffen dat alleen wijzelf aansprakelijk zijn voor ons eigen denken en handelen. Deze houding zal voor de toekomst vele problemen op psychisch gebied kunnen voorkomen.

Psychologie als wetenschap van de ziel

Zo zal de aanstaande psychologische aanpak, in een veel bredere zin, kunnen worden gezien als de wetenschap van de ziel, die ons begrip over de noodzakelijke juiste menselijke verhoudingen bijbrengt. We zullen hiervoor ons mentale vermogen verder ontwikkelen en het emotionele lichaam in evenwicht brengen, waardoor we op de meest directe manier geschikt worden gemaakt voor dienst aan de wereld, want alleen wat in dienst gesteld wordt van het leven is van praktische waarde en blijft bestaan. Met dit besef bouwen we aan en maken we plannen voor de toekomst van de mensheid en niet zozeer voor onze persoonlijke ontwikkeling, omdat wij als op zichzelf staand individu maar van weinig belang zijn in het geheel.

Contact onderhouden tussen ziel en brein

Aangezien we nu in een tijdperk leven waarin ons denkvermogen genoeg ontwikkeld is, kunnen we ons als groep trainen de intuïtief waargenomen denkbeelden van het ware, het schone en het goede vorm te geven in de wereld, en kunnen we die, door deze duidelijk te formuleren, op een begrijpelijke manier met anderen delen. Vanaf het moment dat we bewust in aanraking met onze eigen ziel zijn, speelt al het werk zich af op dat niveau. We werken als zielen met zielen, die bewuste ontvankelijkheid voor universele indrukken over het plan voor onze aarde ontwikkelen, daar gevoelig op leren reageren en via ons denkvermogen contact onderhouden tussen ziel en brein. Wanneer we ons bewust zijn dat wijzelf een ziel zijn, komen we met andere zielen in aanraking en kunnen we intelligent met elkaar samenwerken. Bewustwording van de ziel maakt deel uit van álle bewustwording.

De ziel ligt ten grondslag aan elke vorm

De ziel ligt ten grondslag aan elke vorm, niet alleen microkosmisch maar ook macrokosmisch zoals een planeet, zonnestelsel of kosmos, schrijf ik in het artikel ‘De rol van de ziel in ons aards bestaan’. In dat van ‘Zeven typen mensen in één mensheid’ haal ik aan dat er zeven grote energiestromen zijn, die de zeven stralen van ons zonnestelsel worden genoemd. Tevens vermeld ik dat de zeven sterren van de Grote Beer de oorspronkelijke bronnen zijn, waaruit deze zeven stralen voortkomen. De energieën ervan werken op zeven verschillende manieren in op de ziel van alles dat leeft op onze planeet en heeft zo verschillende uitwerkingen. Elke straal heeft zijn eigen bijzondere trilling of klank, eigenschap, kleur en aard waarop wij mensen reageren. Dit kan een persoons- of zielsreactie zijn, afhankelijk van waar ons bewustzijn gecentreerd is en welke straal het krachtigst zijn stempel drukt. Dit laatste heeft te maken met het feit dat de stralen eveneens uitdrukkingen zijn van het ene leven, ook cyclisch zijn en, net als wij, in en uit incarnatie gaan. Hierbij is een kleine kanttekening wel op zijn plaats als we bedenken dat in tijd gerekend onze menselijke cyclus van leven en dood er een van een nanoseconde is binnen de tijdkring van de stralen.

Het klankbeeld van de ziel

Welnu, willen we nu alles te weten komen over hoe de mens werkelijk in elkaar zit en hoe dat nou toch zit met de ziel die we zijn, dan is het de nieuwe psychologie – ‘het klankbeeld van de ziel’ – die ons de antwoorden levert. De nadruk wordt verlegd naar de ziel in iedere samengestelde menselijke vorm, waardoor de moderne psychologie verrijkt wordt met de esoterische, die, door het bestuderen van de werking van de zeven stralen van ons zonnestelsel, tot diep in de aard van de mens kan doordringen.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie