Je bekijkt nu De rol van de ziel in ons aardse bestaan

De rol van de ziel in ons aardse bestaan

De ziel, het geestelijke voertuig

De rol van de ziel in ons aardse bestaan is groot kunnen we wel stellen, want zonder ziel geen aards bestaan. Maar wat kunnen we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Op de vraag wat de ziel nu werkelijk is, zouden we kunnen antwoorden dat de ziel het subtiele iets is dat we de essentie in elke vorm noemen. Hierdoor verschilt het ene mineraal van het andere, zien we in het plantenrijk bijvoorbeeld een roos of een bloemkool en in het dierenrijk de vele verschillende soorten. Het is de ziel in het mensenrijk die de ene mens van de andere doet verschillen in uiterlijk, aanleg en karakter. De ziel is het geestelijke voertuig dat aan elke vorm ten grondslag ligt, niet alleen microkosmisch maar ook macrokosmisch zoals een planeet, zonnestelsel of kosmos.

De ziel, de evolutiekracht zelf

Onze ziel als geheel zorgt ervoor dat we naar iets hogers en beters streven. Een onbewust proces, dat gaandeweg onze ontwikkeling omgezet wordt in een bewustheid dat we bijdragen aan het bevorderen van de totale evolutie. Zowel de kosmos als geheel als zelfs het Ene Leven waaruit alles voortkomt kent evolutie. In alles is werkelijke groei naar eenheid en harmonie vertegenwoordigd. Daarom is het voor ons mensen van grote betekenis dat we de signalen herkennen van en werken met de ziel, in het besef dat de ziel de evolutiekracht zelf is die in de vormen van ieder natuurrijk en al het gemanifesteerde aansprakelijk is voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik ervan.

Toetreding van de ziel tot het aardse bestaan

Wat betekent dat voor ons aardse bestaan?
Wanneer de ziel vorm aanneemt en toetreedt tot het aardse bestaan, worden alle handelingen tijdens het betreffende leven bepaald door twee energiestromen. Deze komen voort uit één energie die zich splitst wanneer die ons lichaam binnenkomt en te onderscheiden is in de stroom van het leven zelf (geest) die, verankerd in ons hart, de vitaliteit, de capaciteit en de lengte van het bestaan van ieders vorm vaststelt, en in de stroom van het bewustzijn, verankerd in ons hoofd, die onze uitingen in ons dagelijkse leven beïnvloedt. Want al is de ziel één groot geheel, de mogelijkheid tot uitdrukking is afhankelijk van de aard en gesteldheid van de vorm waarin de ziel zich bevindt.

De uiterlijke vorm, het instrument van de geest

Zo zijn er lichamen die hoog gevoelig zijn voor de indrukken van de ziel en andere die door hun dichtheid en kwaliteit van de atomen waaruit de betreffende vormen zijn opgebouwd, niet in staat zijn iets van de hogere aspecten van de ziel te kennen, laat staan over te brengen. Maar wanneer we eenmaal weten dat onze uiterlijke vorm het instrument is van de geest en alles wat het lichaam ondermijnt of beschadigt een beletsel is voor de geest om tot expressie te komen, zullen we er alles aan willen doen om ons gevoelige instrument zo te verzorgen en te onderhouden, dat de geest zich via de ziel zoveel als mogelijk kan uitdrukken op aarde.

De fijnere lichamen van bestaan

De fijnere lichamen van bestaan, zoals het emotionele (astrale), het mentale en zielenlichaam zijn eigenlijk geen lichamen zoals onze fysieke vaste vorm. Het zijn meer verzamelplaatsen van verschillende soorten kracht, aan elk individu verbonden. Zij zijn verzamelingen van trillende atomen, waarbij de frequentie afhankelijk is van de ontwikkeling en kracht van de ziel. Het is van belang te beseffen dat niet alleen onze vaste, tastbare vorm uit atomen is opgebouwd, maar dat ons vloeibare emotionele en gasvormige mentale lichaam dat ook zijn.

De meer dierlijke eerste fasen van evolutie

Aan het begin en in de eerste fasen van onze evolutie is ons individuele en zelfbewustzijn meer dierlijk dan geestelijk, omdat ons bewustzijn dan nog volledig gericht is op ons animale lichaam waarin onze instincten en dierlijke neigingen nog overheersen. Later worden we meer mens en zijn we dierlijk noch geestelijk, dus tussen die twee fasen in. Dit is het lastige en langdurige stadium binnen ons bestaan waarin we heen en weer slingeren tussen de paren van tegenstelling en volop ‘strijd’ voeren tussen de aantrekking van de geest en de vele verleidingen van de stof in het leven van alledag.

De dualistische fase van ontwikkeling

Het merendeel van de huidige mensheid bevindt zich in deze dualistische fase van ontwikkeling. Maar als we kijken hoe we gevorderd zijn in onze evolutie, hoe we van dierlijke mens tot menselijke mens zijn opgeklommen, en zijn gaan beseffen dat het bewustzijn van de ziel dat van eenheid is, gloort er toch hoop in deze tijd van oorlog, terreur, ziekte en andere ellende. We zijn allemaal op weg van dualiteit naar eenheid om uiteindelijk een zuiver geestelijke mens te zijn in de wereld van bevrijde zielen, waarin intelligente liefde de overheersende kracht is. Zo groeien we gestaag uit van persoonlijkheden die zich zo nu en dan door zielsindrukken laten leiden, tot levende zielen die zich volledig bewust zijn van hun bedoeling en plan, om deze vervolgens, dienstbaar aan de doeleinden van het grote geheel waarvan wij deel uitmaken, door de persoonlijkheid heen te laten werken hier op aarde.

De aantrekkende kracht van liefde

Continu in contact staan met onze ziel is in het huidige tijdperk nog voor een bescheiden groep en in het komende tijdperk voor de hele mensheid een vooraanstaand doel, en wanneer elk lid zich ten volle gaat realiseren dat door de aantrekkende kracht van liefde elke ziel zich met alle andere zielen kan verbinden, zal de wereld er volkomen anders uitzien. Het aantal leden van de toekomstige mensheid dat als wereldburger leeft is dan zodanig toegenomen, dat de kracht van gezamenlijkheid het gemeenschappelijke levensdoel – het welzijn van mensheid en aarde – fundeert. Hierdoor wordt het mogelijk dat we als geestelijke mens in eenheid – met de kennis dat alles wat in de kosmos bestaat zijn weerspiegeling heeft op aarde – harmonie en evenwicht helpen hervinden. Want als de aarde tot eenheid is gekomen, is het evenwicht voor de mens hersteld.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie