Je bekijkt nu De constructieve kracht van samenwerking

De constructieve kracht van samenwerking

Het constructief bundelen van onze krachten

De constructieve kracht van samenwerking is bekend bij al die mensen bij wie wereldeenheid en juiste menselijke verhoudingen vooropstaan. En dat zijn er echt al heel wat. Behoren wij tot die groep en herkennen wij ons in dit ideaal, dan zien we voor het tot stand brengen ervan ook de noodzaak in ons te verenigen en constructief samen te werken.

Een wereldgroep met een wereldopinie

Samenwerking wordt echter nog op vele vlakken tegengewerkt door de concurrerende en competitieve houding die ons van jongs af aan is aangeleerd. Het is dus zaak dat we bij het begin beginnen en onze kinderen wegwijs maken in de mogelijkheden via eenheid, vrede en overvloed op langere termijn tot werkelijke welvaart te komen. Naast de kinderen en de jeugd is het nodig ook het volwassen grote publiek bij te spijkeren, om ervan doordrongen te raken dat inzet noodzakelijk is om een wereldgroep te vormen die door de kracht van het getal elke publieke opinie tot een wereldopinie kan maken. Internationalisme en wereldeenheid, alleen mogelijk zonder landsgrenzen, vragen vooral om bereidheid en de nodige visie, en zijn gebaseerd op eenvoudige goede wil en onderlinge samenwerking. We zien hoe in tijden van crisis goede wil en samenwerking gestimuleerd en voor iedereen zichtbaar worden. We weten dat het kan, maar nu is het de kunst om na elke noodtoestand onophoudelijk en consequent georganiseerd te blijven werken, zodat overal op onze planeet de eenheid van de wereld op de lange duur tot stand komt.

Het principe van goede wil

Het principe van goede wil is de oplossing van het wereldprobleem. Goede wil is een allereerste poging onvoorwaardelijk liefde tot uitdrukking te brengen: te geven in plaats van alleen maar te nemen, te delen wat we aan geestelijke ideeën ontvangen, en het allerbelangrijkste: daarmee in overeenstemming te leven. En hoe groter de onderlinge samenwerking is, hoe krachtiger polarisatie, hebzucht en haat de wereld uitgeholpen worden. Deze destructieve eigenschappen zijn de grootste tegenwerkende krachten waarmee we dagelijks nog flink geconfronteerd worden. De verdeeldheid in de wereld is nog altijd groot en staat eenmaking in de weg. Nationalisme, kapitalisme, concurrentie en hebzucht zijn hiervan de meest ontwrichtende factoren.

De roep om vrijheid en vrede

Kijk nu naar het nieuws! Zelfs al volgen we het niet op de voet, het kan ons niet meer ontgaan dat de roep om vrijheid en vrede van de gewone burger in vele landen niet meer te stuiten is. Zij organiseren zich en laten van zich horen, wat echter een tegenreactie uitlokt van regerende partijen en afgescheiden groepen die alles, met letterlijk geweld, bij het oude willen laten, hun macht willen behouden of verkrijgen, door de naar vrijheid en vrede snakkende burgers monddood te maken. De oorlogssituaties worden steeds heftiger, de strijd grimmiger en gewelddadiger.

Vluchtelingenstroom

Begrijpelijkerwijs wil ieder mens aan zo’n onhoudbare toestand ontsnappen. En dit zien we ook daadwerkelijk gebeuren als we kijken hoe de huidige wereldwijde vluchtelingenstroom heftig op gang is gekomen en telkens blijft toenemen. Hierdoor leren we hoe verschillend de betrokken landen daarop reageren. Nu bestaat dit wereldprobleem al jaren, en niemand die in samenwerking doeltreffend actie onderneemt. Door deze nalatigheid is het leed niet meer te overzien en de oplossing ver te zoeken, maar… het goede bericht is: de mensheid wordt bij elke vorm van crisis telkens opnieuw wakker geschud!

Blind voor het grotere plaatje

Ditzelfde effect zien we tegenwoordig ook sterk terugkomen bij de rebellerende en actievoerende groepen die voor of tegen iets strijden. De meeste acties zijn door emoties, en vooral door die van angst gedreven. Emoties maken dat we ons slachtoffer voelen en blind worden voor het grotere plaatje, het grotere geheel waarin het wereldgebeuren zich afspeelt. Neem nu het veelbesproken klimaat: de jeugd gaat de straat op om voor de aarde en voor het welzijn van hun generatie op te komen. Maar hebben we de bedoeling te redden en zijn we tegelijkertijd bang voor de ondergang van onze planeet, dan zijn we een makkelijke prooi voor de negatieve orde die juist in de emotie aansluiting vindt en altijd probeert de informatie mooi en sensationeel te brengen, terwijl die in wezen zonder kennis is. Er wordt alleen met de aardse wetmatigheden gewerkt, en elke kennis van de kosmische wetten ontbreekt. Hierdoor worden wantrouwen en fanatisme aangewakkerd en blijft de focus op het negatieve gericht. Dit zien we momenteel massaal in de mondiale crisis op social media gebeuren. Elke poging tot samenwerking wordt ondermijnd, en zelfs al is alles wat we doen in positiviteit juist, maar zijn we met al onze goede bedoelingen niet bewust, ook dan worden we met gemak een speelbal van de negatieve krachten die wel bewust zijn van het feit dat zij de positieve energie kunnen ombuigen naar hun negatieve doeleinden. Zo blijft de polarisatie in de wereld onbedoeld en onbewust gevoed. Niets en niemand anders dan wij mensen zelf zijn de actie en reactie van het negatief en daardoor ook zelf verantwoordelijk voor hoe de mensheid is zoals die nu is. Maar een lichtpuntje is toch wel dat het negatief, zonder dat het dat wil of zich bewust is, uiteindelijk en weliswaar met een omweg, altijd voor het positief werkt.

De Verenigde Naties met twee essentiële problemen

Dit proces was ook gaande bij de wereldoorlogen van weleer, waarin, naast het aangerichte onmetelijke leed, uiteindelijk ook bewustzijn is gegroeid. Zo hebben we als antwoord op de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog sinds 1945 de internationale organisatie: “De Verenigde Naties, die de internationale vrede en veiligheid poogt te bevorderen; vriendschappelijke relaties tussen de landen ontwikkelt; samenwerkt bij het oplossen van internationale problemen; en zich bezighoudt met het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.”
Goede wil (iets anders dan goede bedoelingen) is aanwezig en samenwerking evengoed, maar deze grote organisatie kampt al heel lang met werkelijke problemen, waarvan er twee essentieel zijn. Enerzijds gaat het erom hoe de schaarste te verdrijven door een juiste verdeling van de aan alle mensen over de hele wereld toebehorende rijkdommen van de aarde, die heden ten dage nog door landen zijn geannexeerd om voor eigen gewin de hulpbronnen als onderhandelings- en handelsobject te gebruiken. Anderzijds gaat het om de verwezenlijking van werkelijke gelijkheid van kansen en opvoeding voor alle mensen, waar die zich ook mogen bevinden. Aan deze taak wordt al naarstig gewerkt door de geestelijk ingestelde mensen en alle mannen en vrouwen van goede wil, die er naar streven het grote publiek duidelijk te maken hoe praktisch het ideaal is, hoe goede wil alom aanwezig is, en hoe relatief eenvoudig de idealen zijn toe te passen in ons dagelijkse leven.

De tegenwerking is groot

In kleine kring zijn er al ontelbare mensen met een juist inzicht, die tot helder denken in staat zijn en zich in hun eigen omgeving inzetten voor juiste menselijke verhoudingen. Wetenschappers, op velerlei gebied, en geestelijke leiders, van welk geloof ook, wijden hun leven aan betere menselijke levensomstandigheden, en in de politiek staan er hopelijk binnen afzienbare tijd weer wereldleiders op, die het beste van zichzelf geven in het belang van de mensheid. Alle groepen hebben echter nog met te veel tegenwerking te kampen om tot blijvende resultaten te komen.

Het belang van het geestaspect

Laten we ons daarom mobiliseren als mensen van goede wil, die zich bewust zijn van het belang van het geestaspect in alles. Laten we met deze erkenning van de geestelijke werkelijkheid aan het werk gaan op het gebied van eenheid en juiste menselijke verhoudingen, opdat wereldorganisaties als de Verenigde Naties de mensheid nog meer als geheel gaan zien, en tot constructieve samenwerking bereid, over grenzen heen geweldloos zullen handelen. Aan ieder van ons de taak om ver voorbij de emotionaliteit een hogere gevoelsmatigheid voor de kosmische wetmatigheden te ontwikkelen en ons bewust te zijn dat het niet om de fysieke vorm gaat, maar om de zuiverheid van geest. Laten we daarbij het lef hebben in volle overgave te vertrouwen op de werkzame krachten in de kosmos, want alleen dan is het mogelijk wereldwijde problemen stap voor stap verwerkt en opgelost te krijgen in zowel verticale (innerlijke) als horizontale (uiterlijke) samenwerking, voor een harmonische toekomst van mens, mensheid en aarde.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie