De constructieve kracht van samenwerking

De constructieve kracht van samenwerking

De constructieve kracht van samenwerking is bekend bij al die mensen, bij wie wereldeenheid en juiste menselijke verhoudingen vooropstaan. En dat zijn er echt al heel wat. Behoren wij tot die groep en herkennen wij ons in dit ideaal, dan zien we ook de noodzaak om ons te verenigen en samen te werken, onze krachten constructief te bundelen voor het tot stand brengen ervan. Samenwerking wordt echter nog op vele vlakken tegengewerkt door de concurrerende en competitieve houding die ons van jongs af aan is aangeleerd. Het is dus zaak dat we bij het begin beginnen en onze kinderen wegwijs maken in de mogelijkheden om via eenheid, vrede en overvloed op langere termijn tot werkelijke welvaart te komen. Naast de kinderen en de jeugd dient ook het volwassen grote publiek opgevoed te worden, om ervan doordrongen te raken dat inzet noodzakelijk is om een wereldgroep te vormen die, door de kracht van het getal, elke publieke opinie tot een wereldopinie kan maken. Internationalisme en wereldeenheid, alleen mogelijk zonder landsgrenzen, vragen vooral om bereidheid en de nodige visie, en zijn gebaseerd op eenvoudige goede wil en onderlinge samenwerking. Door onophoudelijk en consequent georganiseerd te werken kan overal op onze planeet de eenheid van de wereld tot stand komen. Laten we beginnen met onze goede wil te tonen, want het principe van goede wil is de oplossing van het wereldprobleem. Goede wil is een allereerste poging onvoorwaardelijk liefde tot uitdrukking te brengen: te geven in plaats van alleen maar te nemen, te delen wat we aan geestelijke ideeën ontvangen, en daarmee in overeenstemming te leven. En hoe groter de onderlinge samenwerking is, hoe krachtiger hebzucht en haat de wereld uitgeholpen kunnen worden. Deze destructieve eigenschappen zijn de grootste tegenwerkende krachten waar we dagelijks nog flink mee geconfronteerd worden.
De verdeeldheid in de wereld is nog altijd groot en staat eenmaking in de weg. Nationalisme, kapitalisme, concurrentie en hebzucht zijn hiervan de meest ontwrichtende factoren.

Kijk nu naar het nieuws! Zelfs al volgen we het niet op de voet, het kan ons niet meer ontgaan dat de roep van de gewone burger om vrijheid en vrede, in vele landen niet meer te stuiten is. Zij organiseren zich en laten van zich horen, wat echter een tegenreactie uitlokt van regerende partijen en afgescheiden groepen die alles, met letterlijk geweld, bij het oude willen laten, hun macht willen behouden of verkrijgen om de naar vrijheid en vrede snakkende burgers monddood te maken. De oorlogssituaties worden steeds heftiger, de strijd grimmiger en gewelddadiger. Begrijpelijkerwijs wil ieder mens aan zo’n onhoudbare toestand ontsnappen. En dit zien we ook daadwerkelijk gebeuren als we kijken hoe de huidige vluchtelingenstroom naar Europa heftig op gang is gekomen en telkens blijft toenemen. Hierdoor leren we hoe verschillend de betrokken landen daarop reageren. Nu bestaat dit wereldprobleem al jaren, en niemand die in samenwerking actie onderneemt. Door deze nalatigheid is het leed niet meer te overzien en de oplossing ver te zoeken, maar… het goede bericht is: de mensheid wordt opnieuw wakker geschud!

Zo’n zelfde werking hadden de wereldoorlogen. Sinds 1945 hebben we als antwoord op de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog de internationale organisatie: “De Verenigde Naties, die de internationale vrede en veiligheid poogt te bevorderen; vriendschappelijke relaties tussen de landen ontwikkelt; samenwerkt bij het oplossen van internationale problemen; en zich bezighoudt met het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.”
Goede wil is aanwezig en samenwerking evengoed, maar deze grote organisatie kampt al heel lang met werkelijke problemen, waarvan er twee essentieel zijn. Enerzijds gaat het erom hoe de schaarste te verdrijven door een juiste verdeling van de rijkdommen van de aarde, die alle mensen over de hele wereld toebehoren en die niet het eigendom zijn van één bepaald land dat voor eigen gewin de hulpbronnen als onderhandelings- en handelsobject gebruikt. Anderzijds gaat het om de verwezenlijking van werkelijke gelijkheid van kansen en opvoeding voor alle mensen, waar die zich ook mogen bevinden. Aan deze taak wordt al naarstig gewerkt door de geestelijk ingestelde mensen en alle mannen en vrouwen van goede wil, die er naar streven het grote publiek duidelijk te maken hoe praktisch het ideaal is, hoe goede wil alom aanwezig is, en hoe relatief eenvoudig de idealen zijn toe te passen in ons dagelijks leven.

In kleine kring zijn er al ontelbare mensen met een juist inzicht, die tot helder denken in staat zijn en zich in hun eigen omgeving inzetten voor juiste menselijke verhoudingen. Wetenschappers, op velerlei gebied, en geestelijke leiders, van welk geloof ook, wijden hun leven aan betere menselijke levensomstandigheden, en in de politiek bestaan er wereldleiders die het beste van zichzelf geven in het belang van de mensheid. Alle groepen hebben echter nog met teveel tegenwerking te kampen om tot blijvende resultaten te komen.
Laten we ons daarom als mensen van goede wil mobiliseren en aan het werk gaan op het gebied van eenheid en juiste menselijke verhoudingen, zodat wereldorganisaties als de Verenigde Naties de mensheid als geheel gaan zien en, tot constructieve samenwerking bereid, over grenzen heen zullen handelen voor een rooskleurige toekomst van mens en mensheid.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.