Je bekijkt nu De oorsprong van de onrust in de wereld

De oorsprong van de onrust in de wereld

De innerlijke bron van alle uiterlijke chaos

De oorsprong van de onrust in de wereld leren we kennen door enigszins te begrijpen wat er zich zoal achter de schermen van de wereldsituatie afspeelt. Door deze vanuit een ander perspectief te bekijken is het mogelijk de innerlijke bron van alle uiterlijke chaos te achterhalen. En die oorsprong vinden we op het gebied van de energieën en krachten, waarin wij bestaan. Dit thema haal ik telkens opnieuw aan, omdat het eigenlijk de enige manier is om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de huidige gebeurtenissen in de wereld. Deze lijken zich te herhalen wanneer we naar de geschiedenis kijken, en dit zou de indruk kunnen wekken dat we als mensheid niet of nauwelijks vooruitgaan. Maar niets is minder waar. We mogen namelijk niet vergeten dat door de eeuwen heen de mensheid als geheel wel degelijk is gevorderd. Waar eerst een toestand van blinde onwetendheid en onbewustheid hoogtij vierde, zien we nu een meer intelligente visie op het leven en een daarbij groeiend besef van verantwoordelijkheid. Er is van een terugval dus duidelijk geen sprake, al zouden we dat oppervlakkig gezien misschien wel denken.

De krachten van het materialisme

De spanning in de wereld laait wel opnieuw fel op. Zo zien we aan de ene kant de zich bewust wordende massa en aan de andere kant de zich sterk voelende machten die het oude trachten te behouden door het nieuwe te bestrijden. Machtselementen spelen een steeds grotere rol, waardoor de mensheid meer en meer verstrikt raakt in het web van desinformatie van de machthebbers van deze wereld. Sterke antikrachten, gericht op het materialisme, werken via de heersende angst door de mensheid heen. De krachten van het materialisme zijn nog steeds voor een groot deel verantwoordelijk voor de onrust in de wereld van vandaag. Door het materiële aantrekkelijk te maken, werkt dat in op de onderbuik- en onlustgevoelens van de zich makkelijk door materiële doeleinden te laten misbruiken grote groepen mensen. Wat nieuw en levengevend is wordt doelbewust geblokkeerd en er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat de ideeën van de nieuwe tijd begrepen worden. Wat oud en bekend is wordt in leven gehouden, de komende cultuur en beschaving tegengewerkt, en de massa, voor zover dat nog mogelijk is in deze tijd, zoveel mogelijk blind gehouden. We zien overal hoe de bestaande haat en angst worden aangemoedigd en het onbekende als ongewenst wordt voorgesteld. Doelbewust worden de evolutiekrachten – de krachten van het licht – omwille van persoonlijke doelstellingen gedwarsboomd. De energiestroom van licht botst op de achtergrond volop met de donkere wereldkrachten, waardoor strijdige stemmen dan ook steeds sterker klinken. Overal wordt heftig geprotesteerd, elke misstand van de daken geschreeuwd en van alles aan de kaak gesteld, maar met kritiek op alles en iedereen zal een oplossing niet worden gevonden.

Fundamentele veranderingen

Daar zijn fundamentele veranderingen voor nodig op velerlei gebied, die in deze tijd van vooruitgang te verwezenlijken zijn, omdat we ons steeds sterker bewust zijn van het feit dat wij mensen zélf verantwoordelijk zijn voor alle misstanden en ongelijkheid in de wereld. We beseffen dat er meer begrip nodig is en dat de mensheid als geheel veel en veel belangrijker is dan de ‘eigen bevolking eerst’ van welk land dan ook. Ieder mens snakt in wezen naar begrijpen en ieder verlangt naar de door de krachten van het licht aangestuurde eenheid, vrede en veiligheid. Dat is over de hele wereld gelijk. We zullen met gemak beseffen dat nationalisme, net als materialisme, een te transformeren tegenwerkende kracht is, zodat we uitgroeien tot saamhorige, naar internationale eenheid strevende wereldburgers. We zijn dan ongevoelig voor de nog vele hebzuchtige kapitalisten en de eerzuchtige machthebbende leiders met de een of andere ideologie, ook al lijken deze krachten op de korte termijn de sterkste te zijn. Door het beheersen van onze gedachten en ideeën laten we ons niet meeslepen en kunnen we helpen de economische problemen, die in eerste instantie voortkomen uit het ontbreken van vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld, het hoofd te bieden. Wanneer we geen gebrek meer lijden omdat de rijkdommen van de wereld gelijkmatiger zijn verdeeld, zal de onrust afnemen en een van de belangrijke oorzaken van oorlog zijn weggenomen. 

Het einde van een tijdperk

Wij zijn aan het einde van een tijdperk gekomen, waarbij in een climax, zoals nu het geval is, de gehele natuur zich in een omkering bevindt en alles wat kan transformeren zal transformeren. We gaan zien dat daar waar land is, water is en omgekeerd. Evenals daar waar lucht is, aarde is en vice versa. Alles keert zich om waarbij het element vuur de reinigende factor is. Op het moment is de oorlogszucht en de drang te willen doden echt enorm. Alle heersende negativiteit roept ook verdere ziektes op en doet de angsten toenemen, waardoor we door angst gedreven anderen of onszelf iets aandoen. Het is nu een feit dat de mensheid en de aarde veranderen, dat echt alles in de natuur zich zal omkeren. Aan de gevolgen hiervan, zoals aardverschuivingen, overstromingen en uitbarstingen van vulkanen, kan niemand ontkomen, maar hoe wij daarmee omgaan is voor ieder van ons een eigen keuze. Leven we bijvoorbeeld hierbij in voortdurende twijfel dan worden we verscheurd door de door onszelf opgeroepen angsten, maar zijn wij innerlijk wetend dan zijn we in staat de omkering zonder angst te ondervinden en bij te dragen aan de verspreiding van een verhoogd bewustzijn.

Transformeren van oude energieën

Het eerste wat ons nu te doen staat is het leven te zien zoals het is, alle gebeurtenissen te relativeren, de feiten te erkennen voor wat ze zijn en te beseffen dat het goede voor ons allemaal bestemd is. En hoe meer het bewustzijn zich over de wereld verspreidt dat haat niet eindigt door haat, maar door liefde, kunnen we die laatste inzetten als praktische goede wil. Zo kunnen we ons krachtig genoeg verenigen om een einde te maken aan dat angstvallig vasthouden aan die oude machtspraktijken in politiek, religieus of economisch opzicht, waarbinnen steeds meer nieuwe, versplintering veroorzakende, elkaar bestrijdende groepen worden gecreëerd. Dit laatste dient echter onbedoeld de goede zaak, want juist die onderlinge verdeeldheid zorgt ervoor dat de strijdende groepen zichzelf te gronden richten. Al weten ze het nog niet: ze zijn in feite bezig zichzelf te vernietigen, met als gunstig resultaat dat de oude energieën van afhankelijkheid, van religies, van beschuldiging, van manipulatie en exploitatie getransformeerd kunnen worden.

Het geestelijk welzijn van de mensheid

Dus is de tijd daar dat, met het oog op het geestelijk welzijn van de mensheid, het van essentieel belang is dat we alles in het werk stellen om onze verantwoordelijkheid verder op te nemen, te vertrouwen op onze intuïtie en in de huidige overgangstijd het transformatieproces te ondersteunen. Wij zijn het die hebben toegestaan, en naar het schijnt nog steeds toestaan, dat de macht in verkeerde handen valt, waardoor de eeuwenoude scheefgetrokken menselijke verhoudingen in stand worden gehouden. Wij kunnen ons gezamenlijk inzetten deze verhoudingen recht te trekken en, met het oog op een op juiste menselijke verhoudingen gebaseerde nieuwe wereldorde, onveranderlijk goede wil in de wereld verspreiden. We zijn niet voor niets in deze woelige periode geïncarneerd, in een tijd dat door grote energieverschuivingen en verhoging van frequenties we stapsgewijs overgaan naar een andere vorm van leven, naar een hogere vorm van bewustzijn. Daarom is het aan ons mensen met visie en inzicht, harmonie en balans te brengen in de wereld van morgen, zodat het tij definitief kan keren.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie