De oorsprong van de onrust in de wereld

De oorsprong van de onrust in de wereld

  • Bericht auteur:
  • Laatste wijziging in bericht:10 april 2021
  • Bericht reacties:0 Reacties
  • Leestijd:5 minuten gelezen

De oorsprong van de onrust in de wereld leren we kennen door enigszins te begrijpen wat er zich zoal achter de schermen van de wereldsituatie afspeelt. Door deze vanuit een ander perspectief te bekijken is het mogelijk de innerlijke bron van alle uiterlijke chaos te achterhalen. En die oorsprong vinden we op het gebied van de energieën en krachten, waarin wij bestaan. Dit thema haal ik telkens opnieuw aan, omdat het eigenlijk de enige manier is om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de huidige gebeurtenissen in de wereld. Deze lijken zich te herhalen wanneer we naar de geschiedenis kijken, en dit zou de indruk kunnen wekken dat we als mensheid niet of nauwelijks vooruitgaan. Maar niets is minder waar. We mogen namelijk niet vergeten dat door de eeuwen heen de mensheid als geheel wel degelijk is gevorderd. Waar eerst een toestand van blinde onwetendheid en onbewustheid hoogtij vierde, zien we nu een meer intelligente visie op het leven en een daarbij groeiend besef van verantwoordelijkheid. Er is van een terugval dus duidelijk geen sprake, al zouden we dat oppervlakkig gezien misschien wel denken.

De spanning in de wereld laait wel opnieuw fel op. Zo zien we aan de ene kant de zich bewust wordende massa en aan de andere kant de zich sterk voelende machten die het oude trachten te behouden door het nieuwe te bestrijden. De krachten van het materialisme zijn nog steeds voor een groot deel verantwoordelijk voor de onrust in de wereld van vandaag. Door het materiële aantrekkelijk te maken, werken die in op de onderbuik- en onlustgevoelens van grote groepen mensen, die zich makkelijk laten misbruiken voor materiële doeleinden. Wat nieuw en levengevend is wordt doelbewust geblokkeerd en er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat de ideeën van de nieuwe tijd begrepen worden. Wat oud en bekend is wordt in leven gehouden, de komende cultuur en beschaving tegengewerkt, en de massa, voor zover dat nog mogelijk is in deze tijd, zoveel mogelijk blind gehouden. We zien overal hoe de bestaande haat en angst worden aangemoedigd en het onbekende als ongewenst wordt voorgesteld. Doelbewust worden de evolutiekrachten – de krachten van het licht – omwille van persoonlijke doelstellingen gedwarsboomd. De energiestroom van licht botst op de achtergrond volop met de donkere wereldkrachten, waardoor strijdige stemmen dan ook steeds sterker klinken. Overal wordt heftig geprotesteerd, elke misstand van de daken geschreeuwd en van alles aan de kaak gesteld, maar met kritiek op alles en iedereen zal een oplossing niet worden gevonden.

Daar zijn fundamentele veranderingen voor nodig op velerlei gebied, die in deze tijd van vooruitgang te verwezenlijken zijn, omdat we ons steeds sterker bewust zijn van het feit dat wij mensen zélf verantwoordelijk zijn voor alle misstanden en ongelijkheid in de wereld. We beseffen dat er meer begrip nodig is en dat de mensheid als geheel veel en veel belangrijker is dan de ‘eigen bevolking eerst’ van welk land dan ook. Ieder mens snakt in wezen naar begrijpen en ieder verlangt naar eenheid, naar vrede en veiligheid, die alle aangestuurd worden door de krachten van het licht. Dat is over de hele wereld gelijk. We zullen met gemak beseffen dat nationalisme, net als materialisme, een tegenwerkende kracht is, die we kunnen transformeren, zodat we tot saamhorige, naar internationale eenheid strevende wereldburgers uitgroeien. We zijn dan ongevoelig voor de nog vele hebzuchtige kapitalisten en de eerzuchtig machthebbende leiders met de een of andere ideologie, ook al lijken deze krachten op de korte termijn de sterkste te zijn. Door het beheersen van onze gedachten en ideeën laten we ons niet meeslepen en kunnen we helpen de economische problemen, die in eerste instantie voortkomen uit het ontbreken van vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld, het hoofd te bieden. Wanneer we geen gebrek meer lijden omdat de rijkdommen van de wereld gelijkmatiger zijn verdeeld, dan zal de onrust afnemen en een van de belangrijkste oorzaken van oorlog zijn weggenomen.

Het eerste wat ons nu te doen staat is het leven te zien zoals het is, de feiten te erkennen voor wat ze zijn en te beseffen dat het goede voor ons allemaal bestemd is. En hoe meer het bewustzijn zich over de wereld verspreid dat haat niet eindigt door haat, maar door liefde, kunnen we die laatste inzetten als praktische goede wil. Zo kunnen we ons krachtig genoeg verenigen om een einde te maken aan dat angstvallig vasthouden aan die oude machtspraktijken in politiek, religieus of economisch opzicht, waarbinnen steeds meer nieuwe, versplintering veroorzakende, elkaar bestrijdende groepen worden gecreëerd. Maar goed nieuws: juist die onderlinge verdeeldheid zorgt ervoor dat de strijdende groepen zichzelf te gronden richten. Al weten ze het nog niet: ze zijn in feite bezig zichzelf te vernietigen, met als gunstig resultaat dat de oude energieën van afhankelijkheid, van religies, van beschuldiging, van manipulatie en exploitatie getransformeerd kunnen worden.

Dus is de tijd daar dat, met het oog op het geestelijk welzijn van de mensheid, het van essentieel belang is dat we alles in het werk stellen om onze verantwoordelijkheid verder op te nemen door, vertrouwend op onze intuïtie, in de huidige overgangstijd het transformatieproces te ondersteunen. Wij zijn het die hebben toegestaan, en naar het schijnt nog steeds toestaan, dat de macht in verkeerde handen valt, waardoor de eeuwenoude scheefgetrokken menselijke verhoudingen in stand worden gehouden. Wij kunnen ons gezamenlijk inzetten deze verhoudingen recht te trekken en onveranderlijk goede wil in de wereld te verspreiden met het oog op een nieuwe wereldorde, gebaseerd op juiste menselijke verhoudingen. We zijn niet voor niets in deze woelige periode geïncarneerd. Het is aan ons mensen op de lange duur het tij te keren door harmonie en balans te brengen in de wereld van morgen.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn.

Geef een reactie