Je bekijkt nu De oorsprong van seksueel misbruik

De oorsprong van seksueel misbruik

Fundamentele seksuele problemen

De oorsprong van seksueel misbruik ligt in een ver verleden, waarvan de gevolgen in het heden sterk naar voren komen. Wij leven duidelijk in een tijd van fundamentele seksuele problemen, waarin, positief gezien, krachten in beweging komen die op den duur een nieuwe houding ten opzichte van seksualiteit tot stand brengen. Hierdoor veranderen onze handelingen, gedachten en morele visie over dit onderwerp, en zullen de verhoudingen tot de seksen in balans worden gebracht. Dit klinkt hoopgevend en biedt een andere kijk op al die misstanden die op het moment op zo’n rigoureus veroordelende manier aan de kaak worden gesteld.
Wat meer begrip van de ruimere context van de seksfunctie kan ervoor zorgen dat de huidige meningen over seks worden bijgesteld richting hun ware werking en betekenis.

Emotionele begeerte

De kracht van de seksuele aantrekking is in beginsel puur fysiek. Het is de drang die maakt dat het mannelijke en vrouwelijke zich verenigen voor de ons welbekende voortplanting. Toen wij nog puur dierlijk waren en alles om het lichaam draaide, gaf dat geen problemen, want waar geen zelfbewustzijn is, daar is geen verantwoordelijkheid. Maar vanaf het moment dat er bij die drang emotionele begeerte kwam en het er meer om ging die begeerte bevredigd te krijgen, is de voedingsbodem voor misbruik van allerlei aard gelegd. Waarom juist in deze tijd van zelfbewustzijn veelvuldig seksueel misbruik aan de oppervlakte komt, heeft alles te maken met scheefgetrokken machtsverhoudingen, aanwezige verleidingen en mogelijkheden om seksuele lusten te botvieren. Om die reden wordt er zo makkelijk toegegeven aan die eeuwenoude ingebakken gewoonte de seksuele drift ten koste van alles uit te leven.

De grondslag van de seksfunctie

Bekijken we het thema seks meer vanuit energieoogpunt, dan betekent dat er, driedimensionaal gezien, een door het geestaspect bezielde vorm in substantie gebouwd wordt. Seks betekent in die zin het verenigen van de twee polen, het verheffen van het stoffelijke naar het geestelijke en het voortbrengen van vormen met een telkens hoger bewustzijn. Dit geldt voor alle wezens die zich op elk gebied van een stelsel of kosmos manifesteren. Hoe dat in zijn werk gaat wordt duidelijker wanneer we even stilstaan bij wat er in het vorige artikel is gezegd over de zon, het totaal van licht en warmte. In het kader van het onderwerp seks zien we hoe door de inwendige warmte, geleverd door innerlijk vuur, het zonnestelsel leven in de vorm doet ontstaan. Op dezelfde manier brengt de inwendige warmte van ons menselijke lichaam, de miniatuurzon van licht en warmte, andere vormen van leven voort, die in wezen de reproductie van onszelf in andere menselijke vormen veroorzaakt. Ziedaar de grondslag van de seksfunctie.

Schade door seksueel misbruik

Het gehele seksaspect zoals wij het kennen van de verschillende natuurrijken, is een fysieke uitdrukking van het geheel, een scheppende functie van de planten-, dieren- en mensenwereld, zuiver lichamelijk en gebaseerd op het verlangen naar fysieke incarnatie. Deze drang kan worden omgezet in het verlangen te kunnen scheppen op de mentale niveaus. Wij mensen zijn hiertoe in staat en wanneer wij dit vermogen ontwikkelen kunnen de lagere seksimpulsen – de fysieke scheppingsdaad – omgevormd worden tot het scheppingsproces voor het goede, het schone en het ware. In dit omzettingsproces gaat er door onbegrip echter veel mis en wordt het onderwerp van twee gezichtspunten uit benaderd. Aan de ene kant trachten we de natuurlijke seksuele drang uit te roeien door de nadruk te leggen op een opgelegd celibaat, waardoor op die manier de natuur verminkt en de natuurlijke mens verplicht wordt in naam van God ongezonde regels en voorschriften na te leven. De nadelige gevolgen hiervan zijn overduidelijk zichtbaar geworden door de legio voorbeelden van het aan de oppervlakte gekomen seksuele misbruik binnen de kerk. Aan de andere kant zien we hoe wij in deze tijd met gemak vervallen in het andere uiterste en de normale seksuele drang ongeremd en onverantwoordelijk in vrije seks uitleven. Dit mondt evenzo uit in ontucht, verslaving en andere perversiteiten. Deze worden op het ogenblik wereldwijd ter discussie gesteld en vooral zo vernietigend veroordeeld, dat daad en dader als een en dezelfde worden gezien. Een cultuurverandering door meer begrip over de oorzaak van seksueel misbruik is daardoor hoogstnoodzakelijk en een toenemend besef van het feit dat verregaande ongewenste seksuele handelingen in het betreffende leven voor beide partijen tot directe psychische schade kunnen leiden, helpt daarbij. Verder is het goed te weten dat hiermee ook de basis voor moeilijkheden in een toekomstige incarnatie kan worden gelegd.

Seksuele energie naar een hoger niveau

Waar het dus om gaat is te beseffen dat het overbrengen van seksuele energie naar een hoger niveau, een vormen creërende scheppingsdrang bewerkstelligt, die nieuwe instromende energieën tot uitdrukking brengt. We zien al hoe we op steeds grotere schaal bezig zijn op het gebied van de scheppende kunsten, met het creëren van datgene wat een authentiekere uitdrukking is van schoonheid en werkelijkheid. Voor het huidige mensdom heeft dit in het bijzonder te maken met de in hogere vormen van creativiteit omgezette seksuele energie, die heerst over ons vermogen onze gedachten en ideeën aan te passen en flexibel te zijn. De erkenning en het begrip van de plaats van seks in het dagelijkse leven komt dan overeen met het scheppende denken, waardoor de energie zich verplaatst en de lichamelijke energieën aan hogere doeleinden worden gewijd. Zo wordt de normale seksualiteit geregeld zonder weg te kwijnen en zien we hoe deze verschuiving tevens voor een rijk en gezond seksleven zorgt, waarvan we op een natuurlijke manier volop kunnen genieten.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie