Je bekijkt nu Bewustzijn in relatie tot kennis

Bewustzijn in relatie tot kennis

Bewustzijn en kennis

Hoe bewustzijn in relatie tot kennis staat, wordt pas duidelijk als er enige helderheid bestaat over wat bewustzijn is en doet en welke verschillende vormen van kennis te onderscheiden zijn. Om met bewustzijn te beginnen kunnen we stellen dat het een synoniem is voor de ziel, bekend als de middelaar tussen geest en stof. Bewustzijn ontstaat wanneer geest (energie of leven) en stof (vorm of lichaam) zich door incarnatie verenigen. Zo zal de relatie tussen deze twee polen zich tonen als bewustzijn van de laagste tot de hoogste graad. Bewustzijn doordringt alle objectieve vormen, het ligt aan alle vormen ten grondslag, of dit de vorm is van de kleinste energie-eenheid die wij een atoom noemen of die van een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos. Er is één leven, één samengestelde energie, waaruit alle levens vorm aannemen om zich uit te drukken in hun passende sfeer of bestaanstoestand.

Bewustwording van onszelf

Om ons tot het leven in de menselijke vorm te beperken: wij belichamen onze bepaalde bewustzijnsstaat of trilling om deze in de stof te verwezenlijken met de bedoeling bewust te worden van onszelf, of anders gezegd ons op alle lagen van bestaan te leren kennen. Want kennen wij onszelf dan kennen we de ander. Door middel van bewustzijn leren we onderscheid te maken tussen de handelingen en het denken van de persoonlijke mens en die van de werkelijke geestelijke mens die we zijn, tussen het niet-zelf en het zelf. Alle leven is trilling in de vorm en de graad of snelheid bepaalt, afhankelijk van hoe we in ontwikkeling vorderen, of deze dicht, subtiel of nog ijler is.

Uitbreiding van bewustzijn

Onze trilling of grondtoon wordt vastgesteld in de incarnatie die aan dit huidige leven voorafgaat. We beginnen in een vorm met z’n bepaalde frequentie of graad van bewustzijn, maar bouwen tijdens elke incarnatie aan een nieuw en gevoeliger uitdrukkingsinstrument. Zo groeien we naar het bewustzijn van eenheid. Hoe verder we gevorderd zijn op de innerlijke weg, hoe bewuster we gaan werken. We gaan dan uit van het grote geheel en beseffen dat het de centrale eenheid is die in tijd en ruimte gekend wordt als samengesteld te zijn uit alle energieën, bewustzijnstoestanden en vormen bij elkaar. Vallen de bewustzijnstoestanden tijd en ruimte weg, dan blijft de eenheid over en zal alleen geest voortbestaan, maar telkens met een verhoogde trilling en een versterkte mate van licht die we bij een volgende incarnatie meenemen als grondtoon van weer een nieuw bestaan. In dit nieuwe aardse leven breiden we ons bewustzijn weer verder uit. Elke vordering die we individueel, als groep en uiteindelijk als gehele mensheid maken, draagt bij aan het vervolmaken van de totaliteit.

Betekenis theoretische kennis

Wat is nu de relatie tussen bewustzijn en kennis?
De verschillende graden van bewustzijn zijn bepalend voor de drie te onderscheiden vormen van kennis. Ten eerste hebben we de theoretische kennis die bestaat uit alles wat we menen te weten door uitspraken van anderen, van op verschillende gebieden werkzame specialisten. Deze kennis wordt, vertrouwend op de autoriteit van de ander, direct aangenomen. Deze theoretische kennis, ook al is die nog zo groot, kunnen we echter niet vormgeven in ons dagelijks leven als de intelligente liefde van de ziel ontbreekt.

Betekenis wetenschappelijke kennis

Ten tweede zien we bij de zogeheten wetenschappelijke kennis, die zich meestal kenmerkt door een klinische benadering waarbij alleen op het intellect vertrouwd wordt. Hierbij wordt, zoals ik al eerder heb aangegeven, dat wat niet bewezen kan worden verworpen en dat wat onderzocht kan worden en in overeenstemming is met wat juist wordt geacht, bewaard blijft. Deze wetenschappelijke kennis heeft ons zeker veel waarheid gebracht over ons aardse bestaan, over de uiterlijke wereld.

Betekenis intuïtieve kennis

Maar er is meer, er zijn zoveel meer aspecten van de waarheid met eigen wetten, waar we kennis van kunnen nemen door middel van de intuïtie. Dit betekent dat ons denkvermogen begrip krijgt van de ruimere waarheid die door onze ziel gekend wordt. Het gaat hier om kennis van de energieën en krachten waarin we bestaan en hoe die alles teweegbrengen wat we op het uiterlijke gebied kunnen waarnemen.

Een door meditatie ontwikkeld denkvermogen

Met een door meditatie getraind, of hoe dan ook ontwikkeld eenpuntig gericht en open denkvermogen, kunnen we door begrip de juiste aanpassingen doen die tegemoet komen aan de behoeften en eisen van deze tijd. Dat ik telkens zo de nadruk leg op het belang van meditatie heeft alles te maken met het feit dat mediteren de uitgelezen mogelijkheid is in contact te zijn met onze ziel. Zo krijgen we steeds meer kennis van de eeuwige waarheden.

Contact met nieuwe bewustzijnsgebieden

Meditatie betekent in beginsel dat we onze aandacht op een bepaald punt richten en vervolgens die focus voor langere tijd weten vast te houden. Of anders gezegd: meditatie is in wezen concentratie en verlengde eenpuntige concentratie die ons in contact brengt met nieuwe bewustzijnsgebieden, waar andere aspecten van de waarheid gekend zijn.

Gestaag groeiende groep intuïtieve denkers

Door de jaren heen hebben grote denkers hun denkvermogen geoefend, waardoor ze de aandacht gericht hebben kunnen houden en ontvankelijk zijn geweest voor andere werkelijkheden. Het waren echter maar enkelingen die hiertoe in staat waren en zij incarneerden ook nog eens met grote tussenpozen. In plaats van de enkeling zien we hoe we in onze huidige tijd een gestaag groeiende groep vormen die zich mentaal zo weet te ontwikkelen dat we van de intuïtie gebruik kunnen maken en door ervaring leren dat intuïtieve kennis ons naar nieuwe gebieden van wetenschap brengt.

Intuïtieve kennis en harmonie

Evenwijdig hieraan zullen we beseffen dat hoe groter onze ware kennis van de werkelijkheid wordt, hoe meer verantwoordelijkheid we gaan dragen deze in volledige harmonie uit te drukken en zo zuiver mogelijk door te geven. Dit heeft als resultaat dat we gecoördineerd kunnen samenwerken voor het hoogste goed van mensheid, aarde en het grote geheel dat kosmos heet. Het is de intuïtieve kennis die het mogelijk maakt bij te dragen aan de kosmische bedoeling: het in harmonie laten komen van kosmos en aarde.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie