Je bekijkt nu Het eigen geluk voorbij

Het eigen geluk voorbij

De geluksindustrie

Het eigen geluk voorbij brengt ons in een bevoorrechte positie, waarin we het benodigde onderscheid kunnen maken tussen wat ons geluk en wat ons vreugde brengt in het leven. Ons zoeken naar geluk, naar gelukkig willen zijn, heeft een complete geluksindustrie doen ontstaan, waarbij handleidingen vol trucs worden aangeboden die we kunnen aanleren om als gelukkig mens door het leven te gaan. Maar geluk is niet meer dan een persoonlijke emotie met als doel ons eigen welzijn te bevorderen. Gaan we nu aan dit eigen geluk voorbij dan gaat het niet alleen meer om onze eigen wensen, maar vinden we vreugde in onze harmonische relatie met anderen.

Vreugde brengen

Vreugde is in feite een eigenschap van de ziel, zoals geluk dat is voor onze persoonlijkheid. Wanneer we ons mentaal vermogen op één lijn hebben kunnen brengen met onze in evenwicht gebrachte emoties, zijn we in staat vreugde te ervaren door het tot stand brengen van die omstandigheden waarin we in aanraking komen met ieders werkelijke zelf, om dat vervolgens van binnenuit tot uiting te laten komen. Dit brengen van vreugde aan anderen, door situaties te scheppen waarin zij zich beter kunnen uitdrukken, kan, wanneer onze aanwezigheid harmonie en gunstige veranderingen teweegbrengt, een lichamelijke uitwerking of een emotioneel gevolg hebben. Op intellectueel gebied gebeurt dit wanneer we iemand kunnen stimuleren helder te denken en te begrijpen. Op emotioneel gebied gaat het om het helpen vinden van vrede en acceptatie met en van een situatie. De uitwerking op onszelf is dan, omdat onze handelingen volkomen onbaatzuchtig zijn, in alle gevallen opperste vreugde. 

Een nieuw soort dienaar

Het komt er eigenlijk op neer dat we alles wat we door ervaring hebben geleerd en begrepen, en daardoor kennis hebben van wat er met de mensheid in het geheel achter de schermen gebeurt, ten dienste stellen van de ander. Wij zijn dan een nieuw soort dienaar, die vanuit zielscontact onder de nieuwe wet van het Watermanteken kan werken. Dit houdt in dat we niet alleen geestelijk ZIJN, maar juist samen met anderen op dat innerlijke niveau samenvoegend te werk gaan. Dit voorkomt dat we onze krachten verspillen aan terreinen die allang aangepakt en begrepen zijn. Het gaat erom dat we onze aandacht geven aan het vrijmaken van tijd, ruimte en geld voor nieuwe ontdekkingen ten gunste van het geheel. Deze vorm van dienen is dan definitief het resultaat van een prachtige innerlijke gebeurtenis, waarbij wij onze persoonlijkheid in dienst hebben weten te stellen van ons wetende zelf, en alles wat nu nog mysterieus lijkt, aangetoond wordt als natuurlijk en in essentie waar. En het opmerkelijke kenmerk van deze manier van werken is pure vreugde. Pure vreugde die de plaats inneemt van de alleen door begrip en inzicht op te lossen onnodige, ellende veroorzakende, oordelende kritiek, haat en beschuldiging. Klankrijke vreugde en vreugdevolle klanken krijgen dan volop de ruimte hun ware bedoeling vrij uit te dragen.

Het Watermantijdperk

Om terug te komen op het Watermantijdperk: in deze komende periode van eeuwen is het niet alleen van invloed op ons zonnestelsel (waarvan trouwens de grondtoon vreugde is), maar is de inwerking ervan ook voor iedereen merkbaar op onze planeet, de mensheid en de individuele mens. In deze tijdspanne leiden de energieën tot bewustzijn van universele verhoudingen en van een bewezen eenheidsbeleving, zijn we ons volledig bewust van alles wat we doen en maken we onze persoonlijkheid ondergeschikt aan het welzijn van het geheel. Leed maakt plaats voor vreugde, we leven doelbewust en brengen zuiverder waarden en geestelijke werkelijkheden tot uitdrukking. In dit nieuwe tijdperk raken we meer en meer bekend met het bevrijden van energie, met als doel deze in te zetten voor het belang en welzijn van iedereen.

Nieuwe opvoedingssystemen

Dit vraagt om nieuwe opvoedingssystemen, om educatie, waarin onze persoonlijke integriteit voorop staat, persoonlijke verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd, maar tegelijkertijd, en dat is van het grootste belang, er aandacht is voor hoe wij, rekening houdend met ieders capaciteit, belangstelling en vermogen, ons ware zelf tot uitdrukking brengen. Het wezenlijke werk van opvoeding is ons te leren helder te onderscheiden en gevoeligheid te ontwikkelen voor de ware visie van dienst aan de ander, zodat wij op een effectieve manier aan het doel van ons werkelijke zelf werken en datgene op aarde tot stand brengen wat een bijdrage is aan het welzijn van het geheel. Dit is het belangrijke punt waarop het werk van de moderne opvoeding kan beginnen. Het gaat erom dat we op intelligente wijze leren werken in de wereld van denkbeelden en patronen, en gevoelig worden voor werkelijke geestelijke waarden. Wat voor ons mensen vooropstaat is het juiste gebruik van het onderscheidingsvermogen, van het vermogen tot kiezen en een algemeen doel voor ogen leren houden.

Klankrijke vreugde, vreugdevolle klanken

Het hoogste doel dat mij al heel wat jaren voor ogen staat is de ervaringen met en de kennis over de werking van die klankrijke vreugde en vreugdevolle klanken te delen met de huidige wetenschap in dienst van het toekomstig algemeen belang. Met recht belangrijke informatie die is bedoeld om de mogelijkheid tussen mensheid en kosmos te verduidelijken. Wordt de informatie later als juist bewezen, dan gaan we inzien dat de kosmos als logische wetgever in al zijn vormen alles weet, alles kent en daardoor in zijn totaliteit in alles werkt. Alles in de kosmos is klank en bij bewustwording daarvan worden we in staat gesteld alles te ontdoen van sluiers en menselijke bedenksels. Met de kennis dat klank in eerste instantie geestelijk scheppend werkt en de materie uiteindelijk daarnaar gevormd wordt door de geestelijke creatie erop gericht te houden, brengen we onszelf en de wereld steeds meer in harmonie.

50 ge- en herschreven artikelen

Al is het uitbrengen van mijn maandelijkse artikelen nu afgerond, ik blijf me wijden aan het zo helder mogelijk verwoorden van alles wat ik weet over de enorme, in oprechte samenwerking nieuwe perspectieven openende kracht van klank. Mijn 50 met liefde ge- en herschreven artikelen worden, wanneer de gelegenheid zich in samenwerking voordoet, samengebracht in een door AVERANA-KLANK uit te geven tweede boek, met de voorlopige titel ‘Het eigen geluk voorbij – een stap naar kosmisch eenheidsbewustzijn’waardoor al mijn opgedane kennis over kosmische oorzakelijke verbanden in relatie met de aan de orde zijnde thema’s van deze tijd, met de wereld gedeeld kan worden.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie