Je bekijkt nu Het eigen geluk voorbij

Het eigen geluk voorbij

De geluksindustrie

Het eigen geluk voorbij brengt ons in een bevoorrechte positie, waarin we het benodigde onderscheid kunnen maken tussen wat geluk en wat vreugde brengt in ons leven. Ons zoeken naar geluk, naar gelukkig willen zijn, heeft een complete geluksindustrie doen ontstaan, waarbij handleidingen vol trucjes worden aangeboden die we kunnen aanleren om als gelukkig mens door het leven te gaan. Maar geluk is niet meer dan een persoonlijke emotie met als doel ons eigen welzijn te bevorderen. Gaan we nu aan dit eigen geluk voorbij dan houden we geen rekening meer met de wensen voor onze eigen persoon, maar vinden we vreugde in onze relatie met anderen.

Vreugde brengen

Vreugde is in feite een eigenschap van de ziel, zoals geluk dat is voor onze persoonlijkheid. Vreugde ervaren we wanneer we ons mentaal vermogen op één lijn hebben kunnen brengen met onze in evenwicht gebrachte emoties. Onder deze voorwaarden zijn we in staat vreugde te ervaren in het tot stand brengen van die omstandigheden waarin we in aanraking komen met ieders werkelijke zelf, om dat vervolgens beter tot uiting te laten komen. Dit brengen van vreugde aan anderen, door situaties te scheppen waarin zij zich beter kunnen uitdrukken, kan, wanneer onze aanwezigheid harmonie en gunstige veranderingen teweegbrengt, een lichamelijke uitwerking of een emotioneel gevolg hebben. Op intellectueel gebied gebeurt dit wanneer we iemand kunnen stimuleren helder te denken en te begrijpen. De uitwerking op onszelf is opperste vreugde, omdat onze handelingen volkomen onbaatzuchtig zijn.

Een nieuw soort dienaar

Het komt er eigenlijk op neer dat we alles wat we door ervaring hebben geleerd en begrijpen wat er met de mensheid in het geheel achter de schermen gebeurt, ten dienste stellen van de ander. Wij zijn dan een nieuw soort dienaar, die vanuit zielencontact onder de nieuwe wet van het Watermanteken kan werken. Dit houdt in dat we niet alleen geestelijk zijn, maar juist samen met anderen op dat innerlijke niveau samenvoegend te werk gaan. Dit voorkomt dat we onze krachten verspillen aan terreinen die allang aangepakt en begrepen zijn. Het gaat er juist om dat we onze aandacht geven aan het vrijmaken van tijd, ruimte en geld voor nieuwe ontdekkingen ten gunste van het geheel. Deze vorm van dienen is dan definitief het resultaat van een prachtige innerlijke gebeurtenis, waarbij wij onze persoonlijkheid in dienst hebben weten te stellen van ons wetende zelf, zodat alles wat nu nog mysterieus genoemd wordt aangetoond wordt als natuurlijk en in essentie waar. En het opmerkelijke kenmerk van deze manier van werken is pure vreugde, die de plaats inneemt van kritiek, de veroorzaker van heel wat onnodige ellende. Het alternatief is klankrijke vreugde en vreugdevolle klanken die de ruimte krijgen hun ware bedoeling uit te dragen.

Het Watermantijdperk

Om terug te komen op het Watermantijdperk, dat de eerstvolgende 2500 jaar van invloed is op ons zonnestelsel (waarvan trouwens de grondtoon vreugde is), onze planeet, de mensheid en de individuele mens, leiden de energieën tot bewustzijn van universele verhoudingen en van een bewezen eenheidsbeleving. We zijn ons volledig bewust van alles wat we doen en maken onze persoonlijkheid ondergeschikt aan het welzijn van het geheel. Leed maakt plaats voor vreugde, we leven doelbewust en brengen zuiverder waarden en geestelijke werkelijkheden tot uitdrukking.
In dit nieuwe tijdperk raken we meer en meer bekend met het bevrijden van energie met de bedoeling deze in te zetten voor het algemeen belang.

Nieuwe opvoedingssystemen

Dit vraagt om nieuwe opvoedingssystemen, om educatie, waarin onze persoonlijke integriteit voorop staat, persoonlijke verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd, maar tegelijkertijd, en dat is van het grootste belang, is er aandacht voor hoe wij, rekening houdend met ieders capaciteit, belangstelling en vermogen, ons het beste kunnen uitdrukken. Het ware werk van opvoeding is ons te leren helder te onderscheiden en gevoeligheid te ontwikkelen voor de ware visie van dienst aan de ander, zodat wij op een effectieve manier aan het doel van ons werkelijke zelf werken en datgene op aarde tot stand brengen wat een bijdrage is aan het welzijn van het geheel. Dit is het punt waar het werk van de moderne opvoeding zal beginnen. Het gaat erom dat we op intelligente wijze leren werken in de wereld van denkbeelden en patronen, evenals gevoelig te worden voor werkelijke geestelijke waarden. Wat voor ons mensen vooropstaat is het juiste gebruik van het onderscheidingsvermogen, het vermogen tot kiezen en een doel voor ogen leren houden.

Klankrijke vreugde, vreugdevolle klanken

Het hoogste doel dat mij al een aantal jaren voor ogen staat is de ervaringen met en de kennis over die klankrijke vreugde en vreugdevolle klanken te delen met de huidige wetenschap in dienst van het toekomstig algemeen belang.
In plaats van het schrijven van mijn maandelijkse artikelen, wijd ik mij vanaf nu aan het zo helder mogelijk verwoorden van alles wat ik weet over de enorme kracht van klank, die in oprechte samenwerking nieuwe perspectieven zal openen.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn.

Geef een antwoord