Je bekijkt nu Wij kiezen wel degelijk onze ouders

Wij kiezen wel degelijk onze ouders

De vergeten keuze

Wij kiezen wel degelijk onze ouders, alleen weten we dat niet meer. Het idee dat we onze ouders zouden kiezen lijkt in tegenspraak met wat we in de wandelgangen denken. We zijn immers van mening dat we onze vrienden kunnen kiezen, maar onze familie niet. Dit doen we echter zeker wel en al heel bewust voordat we opnieuw incarneren. We selecteren de voor ons geschikte ouders die kunnen bijdragen aan onze fysieke samenstelling, het benodigde lichaam van vlees en bloed. Hun enige aandeel is dan ook ons een zodanig samengesteld lichaam bezorgen dat het voldoet aan de eisen van de incarnerende ziel, zodat we tijdens ons betreffende aardse bestaan de noodzakelijke ervaringen via dat lichaam kunnen opdoen. Ook zorgen de ouders bij wie we geboren worden voor de familiegroep. Deze soort van verwantschap kent generaties lang verstoorde onderlinge verhoudingen, die uiteindelijk door bewustwording kunnen worden omgezet in een zuivere groepsverhouding. Tegenwoordig kunnen daarbij de door familieopstellingen aangedragen inzichten een grote hulp zijn. Al met al: vóór de conceptie en de geboorte weet ieder mens wat te doen binnen de door het punt van evolutie bepaalde eigen grenzen.

Er valt zoveel meer te verklaren

Wij hebben dus vanuit het gezichtspunt van de ziel heel bewust onze ouders uitgekozen voor de samenstelling van het etherische lichaam waarop ons stoffelijke lichaam automatisch reageert. In de esoterische wetenschap is het bekend dat het fysieke lichaam eenvoudig een automaat is, ontvankelijk voor en aangedreven door een fijner energielichaam dat een zuivere uitdrukking is van onze staat van ontwikkeling. Ons fysieke lichaam reageert via het etherische lichaam, naast het opnemen en doorgeven van levensenergie, ook automatisch op emotionele, mentale of zielsindrukken. Interessant om te weten, lijkt me, omdat deze visie het onderzoeksveld vele malen kan vergroten. Het bestaan van het etherlichaam is weliswaar lastig wetenschappelijk aan te tonen omdat de etherische en stoffelijke vormen zo met elkaar zijn verweven dat die in ons bewustzijn nauwelijks zijn te scheiden. Zijn we echter bereid het gegeven wel aan te nemen, dan valt er zoveel meer te verklaren dan wat we nu ook maar enigszins kunnen veronderstellen.

De totale kennis over de mens

Het etherische lichaam met zijn zeven grote energiecentra speelt een allesbeslissende rol in de totale kennis over de mens en is samengesteld uit onnoemelijk veel fijne energiedraden die aan het zenuwstelsel ten grondslag liggen. De zeven etherische energiecentra corresponderen met de zeven grote endocriene klieren die op hun beurt onze emotionele en mentale toestand op het aardse vlak bepalen. Het zijn de hormoonklieren die alle delen van ons lichaam met elkaar in verbinding brengen door middel van de bloedstroom. Het etherische lichaam, het zenuwstelsel en het endocriene klierenstelsel zijn dus, naast dat zij nauw met elkaar verbonden zijn, ook van elkaar afhankelijk. We zouden kunnen zeggen dat de bloedstroom en het zenuwstelsel met het brein als brandpunt, ons fysieke en psychische doen en laten regelen.

Eén leven in vele ervaring opdoende lichamen

Bij dit te bespreken thema is het van belang dat we de wet van reïncarnatie naar waarde weten te schatten. Deze wet zorgt er namelijk voor dat we telkens een hernieuwde mogelijkheid hebben onze door ervaring opgedane kennis in te zetten en uit te breiden of, zoals meestal eerst nodig is, alle schade te herstellen die we in onze levens hebben aangericht, net als er bewust voor zorgen geen nieuw leed te veroorzaken. In elk leven creëren we, om het proces van vervolmaking te kunnen voortzetten, die toestand en die vormen die zorgen voor een steeds bruikbaarder voertuig voor de ziel. Er is één leven in vele ervaring opdoende lichamen, één bewust wezen dat telkens in een meer verfijnd fysiek lichaam wordt geboren. Dit klinkt heel logisch wanneer we bedenken dat we zo in staat worden gesteld de draad van het leven weer op te pakken vanaf het punt waarop we die eerder hebben achtergelaten. We gaan weer verder met onze ontwikkeling vanwaar we gebleven waren, zodat we ook ontvankelijk worden voor de fijnere en hogere energieën van zonnestelsel en kosmos. Het zijn dan de twaalf heersende sterrenbeelden die via de planeten van invloed zijn op het betreffende aardse leven, dat in het perspectief van het grote geheel slechts een nanoseconde duurt.

Innerlijke oorzaak, zichtbare gevolgen

Het vooraf zorgvuldig kiezen van onze ouders voor de samenstelling van lichamelijkheid, karakter en aanleg, maakt ons, en niet de ouders, verantwoordelijk voor ons eigen leven en wat zich daarin afspeelt. Het bij de conceptie ingeprente, zielsverbonden karmische deel in ons is verbonden aan het hoger bewustzijn en gerelateerd aan het geestaspect. Bij de bevruchting komt een bepaalde elektrische stroom vrij, waaraan de geestkracht zich op dat moment kan verbinden en een leven mogelijk maakt. De aan het hoger bewustzijn verbonden krachten bieden de mogelijkheid via deze hogere vorm van de geest indrukken te ontvangen vanuit de kosmos. In tegenstelling tot de huidige wetenschap concentreren we ons daarom niet op ons fysieke lichaam, niet op de lichamelijke aspecten, maar meer op het vinden van de innerlijke oorzaak die tot alle zichtbare gevolgen leidt. We houden ons bezig met de psychologie ervan om tot verbetering en verdere ontwikkeling te komen. Dit is weliswaar een langzamer proces dan wat we doorgaans ambiëren, maar zeer zeker een veel duurzamer. We willen allemaal een betere toekomst voor onze kinderen en kindskinderen en daaraan kunnen we bijdragen door onze uitrusting van binnenuit zodanig te verfijnen dat ook de als schakelpunten tussen kosmos en aarde fungerende, hoogontwikkelde zielen in een verrijkt lichaam kunnen incarneren. Zo brengen we steeds meer intelligente, liefdevolle en doelgerichte mensen voort, die bouwen aan een wereld waar liefde beheerst wordt door intelligentie en intelligentie beheerst wordt door liefde.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie