Je bekijkt nu De betekenis van groepswerk

De betekenis van groepswerk

Wezenlijk verschil tussen groepswerk toen en nu

De betekenis van groepswerk is sterk aan het veranderen. Tussen de werkwijzen van groepen uit het verleden en de door de nieuw gevormde groepen ontwikkelde methodes bestaat een wezenlijk verschil. Gaan we terug in de tijd, dan constateren we dat groepen in de wereld altijd al hebben bestaan, zoals de familie- en bevolkingsgroepen die voornamelijk uitdrukking geven aan de uiterlijke wereld en ernaar streven deze te beheersen. Tegenwoordig zien we ook wereldwijd de vele actiegroepen die vol emoties tegen huidige situaties strijden en zo collectief hun onvrede uiten over bepaalde bestaande toestanden. Ook zij richten zich puur op de materie. Maar wat is dan de oorzaak van al die hedendaagse heftigheid, kunnen we ons afvragen? Het antwoord vinden we wanneer we de toestanden in het grote geheel plaatsen. Door ons mensen zijn in de afgelopen tijdperken negatieve frequenties opgebouwd, die in deze tijd – vooral door angst en onwetendheid getriggerd – vrijkomen. De oude rond de aarde opgeslagen energieën worden op het moment over de hele wereld in negativiteit uitgewerkt. Deze antikracht, zouden we kunnen zeggen, slaat altijd eerst in alle hevigheid op de mensen zelf terug, voordat uiteindelijk een mondiaal evenwicht wordt bereikt.

Innerlijk bouwende groepen

Daarom zijn de groepen die behoren tot de innerlijk bouwende groepen van zoveel belang. Groepen die, al zijn ze nog genoodzaakt esoterisch en ongezien te werken, zich inzetten om te kunnen bijdragen aan de vormgeving van het komende tijdperk, waarin de aarde bereikende kosmische vernieuwende energieën het mogelijk maken latente krachten te manifesteren en nieuwe wetenschappen te doen ontstaan. De nieuwe waarheden van het voor ons liggende Watermantijdperk kunnen echter alleen worden begrepen door er in groepsverband met elkaar aan en mee te werken. Bij deze nieuwe samenwerking vormen we geen groepering, maar meer een groep die bestaat uit een collectieve energie van gelijkgerichte krachten die het netwerk van de kosmos dienen. We werken samen binnen een met elkaar gevormd in kracht toenemend organisch geheel.

Scheefgetrokken verhoudingen

In het verleden had één iemand een visie die hij trachtte te verwezenlijken door mensen om zich heen te verzamelen die beïnvloedbaar en volgzaam waren. Dan groeide er een groep die bestond uit een groepsleider en zijn volgers, een werkverhouding die zo makkelijk ontaardde in heersen en overheerst worden. De geschiedenis heeft ons wel geleerd dat groepen, op deze wijze samengesteld, heersers hebben voortgebracht, die het volgzame volk tot mensonwaardige handelingen hebben gedwongen ten behoeve van die ene visie van hun leider. Spijtig genoeg zijn die scheefgetrokken verhoudingen nog altijd niet de wereld uit, en blijkt dat Albert Einsteins uitspraak: “Blind geloof in autoriteit is de grootste vijand van de waarheid” tot op de dag van vandaag nog van toepassing is. 

De groepsbewuste ziel

Relatief gezien hebben we tegenwoordig al met velen een visie, een gezamenlijk ideaal dat we collectief kunnen uitwerken. Dit brengen we tot stand door elkaar als ziel te herkennen en zielsverbonden te werken, want de ziel is groepsbewust en niet, zoals we vaak denken, individueel. In deze tijd gaat het erom dat we groepen vormen, waarin we elkaars werk aanvullen, van gedachten wisselen en als eenheid werken met verschillende benaderingen, disciplines en graden, echter altijd met hetzelfde doel voor ogen. Het gaat in deze tijd om de op één punt gerichte doelstelling, om de gelijkgerichte bedoeling ten goede, evenals om het ons blijven oefenen in bewustwording. Nu blijken juist de mensen die vinden dat ze geen groepsmens zijn, uiterst geschikt voor het voorbereidende groepswerk van de nieuwe tijd. Groepen, waarin op gelijkwaardige gronden wordt samengewerkt om de bedoeling van het nieuwe tijdperk vorm te geven. Groepen die zich volledig realiseren dat het lot van de mensheid afhangt van de stappen die worden gezet om het op concurrentie gebaseerde systeem te vervangen door een systeem van samenwerking. Stappen die een nieuwe wereldorde, gebaseerd op juiste menselijke verhoudingen tot stand brengen. In deze tijd zijn we hiertoe in staat omdat de mensheid als geheel nu in de fase komt waarin het denkvermogen een machtige factor wordt. Hierdoor kunnen wij als groep ons denken trainen de intuïtief aangevoelde denkbeelden van waarheid en schoonheid op een begrijpelijke manier te delen en de wereld in te brengen.

Instroom van geestelijke energieën

Hieraan dragen juiste trainingen in de techniek van het zich uitdrukken (waarin klankzang en klankbeleving een belangrijke rol kunnen spelen) en van het zorgvuldig gebruik leren maken van de centra in het etherische lichaam, essentieel bij. Zo komen we weer uit op het belang van meditatie en de werking van klankzang. Technisch uitgedrukt is meditatie het proces waarbij het kruincentrum en het daarbij behorende gebied rond de pijnappelklier in de hersenen, ontwikkeld, beheerst en gebruikt worden. Wanneer dit het geval is, worden de ziel (het innerlijke) en de persoonlijkheid (het uiterlijke) gecoördineerd en samengesmolten, en heeft eenwording plaats. Dit heeft een enorme instroom van geestelijke energieën tot gevolg, waardoor ons hele wezen geactiveerd wordt. Dit kan echter zowel het goede als het kwade in ons naar boven brengen, waaruit problemen en gevaren voortkomen wanneer we fanatiek en onverdraagzaam te werk gaan. Om het nog maar eens te benadrukken: concentratie op de centra in ons etherische lichaam leidt altijd tot ongewenste overstimulatie. Fanatisme en onverdraagzaamheid zorgen bijvoorbeeld voor overbelasting van het zonnevlechtcentrum, waardoor ongewild de toegang naar het lagere astrale gebied van de illusie zodanig wordt geopend, dat die later moeilijk opnieuw te sluiten is.

Ideeën die het nieuwe tijdperk bepalen

Daar komt nog bij dat we te maken hebben met zeven verschillende mensentypen binnen de mensheid, die allen op hun eigen wijze reageren op bepaalde instromende energieën. Deze instroom zorgt in onze tijd voor een enorme psychische stimulatie, waarvan de resultaten voor de een weldadig en voor de ander verwoestend zijn. Verwoestend voor die mensen die in emoties blijven hangen en weldadig voor de mensen die voldoende zielencontact hebben ontwikkeld om de geestelijke instroom bewust te kunnen verwerken. Dit is te danken aan het feit dat in deze tijd het menselijke bewustzijn zich van het emotionele vlak weet te keren naar de mentale gebieden van bewustzijn, het werkgebied van de ziel. Op deze intuïtieve gebieden speelt taal geen rol, maar gaan we over op een nieuwe techniek: die van telepathie. Telepathisch begrip krijgen we door vanuit zielenbewustzijn te denken en te handelen, wat vervolgens deze techniek van denkbeelden overbrengen volkomen normaal maakt. Wij zijn dan samen en als groep gevoelig voor binnenstromende ideeën die het nieuwe tijdperk bepalen. Samen en als groep ontdekken we de komende cultuur ontwikkelende idealen, de werkwijzen en methodes van de nieuwe manier van denken. Samen en als groep brengen wij de denkbeelden en idealen binnen het bewustzijn van het grote publiek, zodat denken en voelen tot een geheel samensmelten en een nieuwe beschaving tevoorschijn komt waarin we, vrij van persoonlijkheidsreacties, uitsluitend telepathisch werken op het mentale gebied.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie